เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เจลล้างมือ หน้ากากฯ ให้ประชาชน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว  มอบข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่ม เจลล้างมือ หน้ากากฯ ให้ประชาชน

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก ทรงได้ติดตามสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การประกอบอาชีพการดำเนินชีวิตประจำวัน และทางเศรษฐกิจ ก่อให้เกิดความอยากลำบากในหมู่ประชนและผู้มีรายได้น้อยอยู่ในภาวะที่ต้องปรับรูปแบบการการดำรงชีวิตกะทันหันปัจจุบันมีพระบัญชาโปรดให้วัดทั่วราชอาณาจักรซึ่งมีศักภาพเพียงพอ จัดตั้งโรงทาน ช่วยเหลือผู้ประสบความยากลำบากในสถานการณ์โรคระบาด

โดยให้คำนึงถึงความพร้อมของแต่ละวัดประกอบกับการสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในชุมชนนั้นๆ
นายณัฏฐพงศ์ สุขวิศิฏฐ์ นายอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ประธานพิธี ฝ่ายฆารวาท กล่าวเปิดพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ต่อหน้าคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ณ วัดคลองคันฉอ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  พระรัตนสราธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว กล่าวอวยพรให้กับญาตโยมที่มาในงานพิธีมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง ผู้บริหาร อบต.สระขวัญ สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว วัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว ผอ.สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำซับ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ทั้ง 21 หมู่

นำพาชาวบ้านผู้ยากไร้ผู้พิการและผู้ยากจนที่ไม่มีอันจะกิน มารับมอบสิ่งของเป็นข้าวสารอาหารแห้ง กับพระสงฆ์ มีพระคุณเจ้า พระสิริวุฒเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระครูธำรงปริยัติคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองสระแก้ว พร้อมพระมหาไพวงษ์พลญาโน เจ้าอาวาสวัด คลองคันฉอ
พร้อมคณะสงฆ์อำเภอเมืองสระแก้ว ร่วมกับทุกภาคส่วนในเขตอำเภอเมืองสระแก้ว ได้สนองพระดำริ สมเด็จพระสังฆราชฯ จัดเตรียมข้าวกล่อง 1,000 ชุด และเครื่องอุปโภคบริโภค เป็นข้าวสารอาหารแห้งจำนวน 50 ชุด และเจลล้างมือหน้ากาก มอบให้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้าน 21 หมู่บ้าน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า โควิด 19 จำนวน 29 ราย ในเขตตำบลสระขวัญ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก