4 องค์กร 4 เครือข่ายภาคประชาชน “ประชุมร่วมหารือ ช่วยเหลือประชาชน”

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 30 พฤษภาคม 2563 จ.ส.ต. ชริน อยู่ถาวร ประธานประสานงานที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาคประชาชน) จังหวัดสระแก้ว ได้ประสานกับองค์กรต่างๆ เช่น 1.ชมรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2.ชมรม Strong จิตพอเพียงด้านทุจริต จ.สระแก้ว 3. คณกรรมการธรรมมาธิบาล จ สระแก้ว 4. คณะที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (ภาคประชาชน) จ.สระแก้ว ณ สำนักงานชมรมปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ โรงแรมตะวัน ต. ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว

ท่านวีรเดช ได้กล่าวถึงอำนาจหน้าที่กว้างๆ ของที่ปรึกษาผู้ตรวจฯ ท่านภัทรพล มานะสร้าง ได้กล่าวขอบคุณทั้งสี่องค์กรฯ ทั้งสี่ภาคีเครือข่ายฯ ที่มาร่วมปรึกษาหารือแนวทางร่วมกัน เพื่อพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ในปัญหาที่ได้รับผลกระทบในด้านต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดเชื้อโรคโคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งได้รับผลกระทบในทุกอาชีพ ซึ่งทางคณะได้นำเสนอแนวทางช่วยเหลือประชาชนเร่งด่วนสุดท้าย ประธานประสานงาน กล่าวถึงเนื้อหาการประชุมการร่วมงานของสี่องค์กรสี่ภาคีเครือข่ายเห็นควรร่วมงานกัน แต่ยังไม่มีข้อตกลงใดๆ และจะหาแนวทางดำเนินการต่อไป ทั้งสี่ภาคีเครือข่ายเห็นด้วยที่ร่วมกันดำเนินการต่อไป

ท่าน จ.ส.ต.ชริน อยู่ถาวร ประธานประสานงาน ได้กล่าววัตถุประสงค์การเชิญองค์กรต่างๆ เข้าประชุมร่วมเพื่อรับทราบปัญหาการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดสระแก้ว โดยนายสาโรจน์ ทองพรหม รองประธานฯธรรมาธิบาล นายชัยวุฒิ เทโพธิ์ ประธานชมรม Strong จิตพอเพียง จ.สระแก้ว นายวีระเดช กุลวัฒน์ ทำหน้าที่ประธาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการฯ จ.สระแก้ว นายกำไร วงษ์ศรี ที่ปรึกษาธรรมาภิบาล จ.สระแก้ว และ คณะกรรมการทุกองค์กรเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกันทุกอำเภอ
ในที่ประชุมได้แนะนำตัวและภารกิจของแต่ละองค์กรนำเสนอผลการทำงานร่วมกับทางภาครัฐ และผลกระทบกับประชาชน

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก