“ เบื้องหลัง..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพ ลงพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออก การปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑ “

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ศิริพร จงศิริ ผู้อำนวยการใหญ่คืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก พร้อมทีมงานรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ลงพื้นที่บันทึกเทปการปฎิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ในพื้นที่ตามแนวชายแดนภาคตะวันออก

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ ๑

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ได้มอบนโยบายให้หน่วยปฎิบัติในพื้นที่ บังคับใช้กฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดโดยไม่มีการละเว้น ให้ความสำคัญกับการขยายผลจากการสอบสวน จับกุมเชื่อมโยงเส้นทางและเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน และ ความมั่นคงในพื้นที่
สั่งการตรวจเข้มตามด่านชายแดนภาคตะวันออกและสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทุกพื้นที่ตามแนวชายแดน

พลตรี ธราพงษ์ มะละคำ
ผบ. กกล. บูรพา

พันเอก ชาลี ไกรอาบ
รองผอ. รมน. จังหวัดสระแก้ว

ตั้งด่านตรวจเข้มการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ณ ด่านตรวจกองกำลังบูรพา ตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กอ.รมน.จะมุ่งเน้น
บูรณาการกับทุกภาคส่วน สนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยยึดถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาของประเทศ และสนับสนุนการทำงานตามยุทธศาสตร์ของชาติไทย เพื่อให้ประเทศมีความมั่นคง ประชาชนมีความมั่งคั่ง และเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป

คำขวัญของกอ.รมน .

“ มุ่งมั่นบูรณาการ ประสานงานเป็นเลิศ เชิดชูคุณธรรม ผู้นำความมั่นคง ดำรงความสามัคคี “

อย่าพลาดติดตามชมการปฎิบัติงาน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๑
ในรายการคืนคุณให้แผ่นดิน ออกอากาศวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พุทธศักราช 2563 เวลา 13.40 – 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก
คุณสุรีย์พร ดวงทอง
คุณภูวฤทธิ์ พุ่มพวง
พิธีกรดำเนินรายการ
คืนคุณให้แผ่นดิน

CR..รายการคืนคุณให้แผ่นดิน สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก