ครม.มีมติ เว้น-ลดค่าธรรมเนียม ทะเบียนราษฎร-บัตรประชาชน ไทย-ต่างด้าว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
**เป็นเพียงภาพประกอบ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง 5 ฉบับ เพื่อยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว ทะเบียนชื่อบุคคลและบัตรประชาชนสำหรับประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการติดต่อขอรับบริการเกี่ยวกับการทะเบียนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

✅✅ ยกเว้นและลดค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ❓

🔴 ยกเว้นค่าธรรมเนียมคนสัญชาติไทย ในเขตพื้นที่ประสบภัยตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย
✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนราษฎร
✅ การออกบัตรประจำตัวประชาชน
✅ การแจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่
✅ การแจ้งการย้ายที่อยู่
✅การขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน

🔴ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ประสบภัยหรือได้รับผลกระทบจากภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ได้แก่
✅ การออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
✅ การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนารายการทะเบียนหรือบัตรประจำตัวและรายการข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร
✅ แจ้งเกิดและการตายต่างท้องที่
✅ แจ้งการย้ายที่อยู่
✅ ขอรับสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และในช่วงสถานการณ์ที่เกิดสาธารณภัยอื่นด้วย

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์