กลุ่มสตรีช่องแสมสาร เดินรณรงค์ ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสมสาร ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี กลุ่มสตรีตำบลแสมสาร ร่วมเดินรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็กและครอบครัว จัดป้ายประชาสัมพันธ์ ภายในพื้นที่ชุมชนช่องแสมสาร โดยมี นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย สส.เขต8 ชลบุรี นาย เสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมเดิน รณรงค์ในวันนี้

นายสมประสงค์ วังแก้วหิรัญ กล่าวว่า ความรุนแรงต่อเด็กและสตรีเป็นการล่วงละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนตามรัฐธรรมนูญของประเทศไทย ซึ่งความรุนแรงนั้นหมายถึงการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทั้งทางกาย วาจา จิตใจ และทางเพศโดยการบังคับ ขู่เข็ญ ทำร้าย ทุบตี คุกคาม จำกัด กีดกันเสรีภาพ ทั้งในที่สาธาณะและการดำเนินชีวิตส่วนตัว ตลอดจนการล่อลวงบังคับ กักขัง หน่วงเหนี่นว หญิงหรือเด็ก ให้กระทำการหรือยอมการกระทำใดๆเพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น เพื่อการอนาจารอันเป็นความผิดประมวลกฎหมายอาญา ว่าด้วยการปราบปรามการค้าประเวณี มีผลให้เกิดความทุกข์ ทรมาน ทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่ผู้ถูกกระทำซึ่งหากไม่ได้

รับความช่วยเหลือจะส่งผลกระทบต่อการปรับตัวและการดำเนินชีวิตของผู้ถูกกระทำไปตลอดชีวิตโดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานดังนี้คือเพื่อสร้างกระแสให้ประชาชนทั่วไปตระหนักต่อปัญหาและนำไปสู่การรวมพลังของทุกภาคส่วน และมีความเข้าใจและตื่นตัวต่อปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ขอบคุณที่มา : นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี