จิตอาสาสัตหีบ ร่วมทำความดี ทำความสะอาดให้กับโรงเรียน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 11 ก.ค.63 นาย อนุชา อินทศร นายอำเภอสัตหีบ เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาดโรงเรียนเขาชีจรรย์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ กำลังพลกองทัพเรือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนจิตอาสาอำเภอสัตหีบ

เข้าร่วมกิจกรรม นาย อนุชา อินทศร กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เราทำความดี ด้วยหัวใจ ด้วยทรงมุ่งหวังให้สพกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะประโยชน์เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวม โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีและความผูกพันใน4 สถาบันหลักของชาติ

คือ สถาบัน ชาติ ศาสนา สถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชน เป็นที่น่ายินดียิ่งที่วันนี้ ท่านทั้งหลายได้มาชุมนุมโดยพร้อมเพียงกัน ณ ที่นี้ เพื่อร่วมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด ทั่วบริเวณโรงเรียน การทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ที่สำคัญเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนทุกคน ทุกฝ่ายต่างตระหนักและให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดโรงเรียนในถิ่นฐานที่อยู่ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้านน่ามองและสะอาดสวยงามเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ขอบคุณที่มา : นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี