กฟภ.ตราด ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ให้กับชาวบ้านตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

(21 ก.ค. 63) นายปฏิคม วงษ์สุวรรณ กรรมการบริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ประจำปี 2563 โดยมีนายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี นายธีระ สุขเจริญ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตราด หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ผู้นำองค์กรปกคลองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ตำบลตะกาง เข้าร่วมในพิธีบริเวณฝายคลองสีระมัน(ตอน2) หมู่ที่6 ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด ส่งมอบให้กับนายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง เพื่อรับช่วงต่อในการช่วยกันดูแลรักษาฝายให้เป็นสมบัติของท้องถิ่น สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า ตามนโยบายการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีภารกิจหลักในการให้บริการพลังงานไฟฟ้าไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ แต่นอกเหนือจากการดูแลระบบไฟฟ้าตามภารกิจหลักแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ยังมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะโครงการ PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2553 -2563 เพื่อเพิ่มพื้นที่กักเก็บน้ำให้กับชุมชนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงฤดูแล้ง เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของพันธุ์พืช เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำ ลดปัญหาการพังทลายของดิน ลดความรุนแรงของกระแสน้ำในลำคลอง ลดปัญหาการตื้นเขินของแหล่งน้ำ และช่วยลดความรุนแรงของไฟป่าในฤดูแล้ง ขจัดความแห้งแล้งให้กับท้องถิ่น…สัมภาษณ์…นายวิเชียร ปัญญาวานิชกุล ผู้อำนวยการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคกลาง)จังหวัดชลบุรี

ด้านนายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง ได้กล่าวขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ที่เล็งเห็นถึงปัญหา เรื่องน้ำสำหรับพื้นที่ บ้านตะกาง ซึ่งครั้งนี้เป็นฝายที่ 5 ของ ตำบลตะกาง เนื่องจากพื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่ลาดชัน ถ้าไม่มีฝายลักษณะนี้พื้นที่บางช่วงก็จะขาดน้ำ ส่งผลกระทบกับประชาชนที่ทำการเกษตรทำให้ไม่มีน้ำเพียงพอ ซึ่งทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้เข้ามาช่วยเป็นผลทางด้านจิตใจชาวบ้าน ช่วยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น….นายอภิเดช บุญล้อม นายกเทศมนตรีตำบลตะกาง
สำหรับฝายชะลอน้ำคลองสีระมัน (ตอน2) แห่งนี้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน 200,000 บาท พร้อมวัสดุคอนกรีตของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คือ เสาไฟฟ้าเก่าขนาด 12 เมตร ใช้ในการก่อสร้างฝาย จำนวน 111 ต้น รวมทั้งเสาตอม่อ และคอน ที่ชำรุดแล้ว นำมาก่อสร้างฝาย เนื่องจากมีความแข็งแรง ทนทานต่อการกัดเซาะของน้ำในฤดูน้ำหลาก…

สุนิสา สังข์ทอง จ.ตราด