รองผู้ว่าฯ สระแก้ว เป็นประธาน “เปิดโครงการปลูกป่า ป้องกันไฟป่า” เขตอำเภอเมืองสระแก้ว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เปิดโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ บ้านน้อยพัฒนา ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้วกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผนึกกำลัง กับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว ” โครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ” พร้อมกันทั่วประเทศ 24 กรกฎาคม 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

นาย ธีรพล ศรีโมรา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว ได้กล่าววัตถุประสงค์ถึงโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ว่า ในโครงการดังกล่าว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ผนึกกำลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม และหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน เดินหน้าเปิดตัว ” ปลูกป่า และป้องกันไฟป่า ” ครอบคลุมถึงป่าต้นน้ำ ป่าชายเลน ป่าพรุ และที่ดินของรัฐและประเภทอื่นๆโดยมีรายละเอียดของโครงการ คือ 1.เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 2. เพื่อสร้างความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ สังคม และเศรษฐกิจ สู่การปลูกป่าพัฒนาที่ยั่งยืน และ 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนที่อยู่อาศัยและที่ทำกินในพื้นที่ป่าและพื้นที่รอบเขตป่าไม้ให้คนสามารถอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืน

ส่วนหัวใจสำคัญ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระปฐมบรมราชโองการแก่ประชาชนชาวไทยความว่า ” เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป ” สะท้อนถึงพระราชปณิธานและพระราชหฤทัยอันแนวแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยให้ความสำคัญและห่วงใยในเรื่องน้ำและป่า พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานเป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับทุกหน่วยงาน เพื่อร่วมดำเนินการโครงการปลูกป่า และป้องกันไฟป่า

รัฐบาลได้น้อมนำแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มาใช้เป็นแนวทางการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายโดยผลการดำเนินงานอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ของกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล และสามารถหยุดยั้งการทำลายป่าไม่ได้ เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้ประเทศไทยพัฒนา อย่างมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้ทุกองค์กรโดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันฟื้นฟูป่า ปลูกป่า ปลูกต้นไม้โดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระสชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

สำหรับจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการปรับปรุงพื่นที่สาธารณะประโยชน์บ้านน้อยพัฒนา หมู่ที่ 19 ตำบลโคกปี่ฆ้อง อำเภอเมือง โดยมีภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกันปลูกป่า ในจำนวน 15 ไร่ ริมสระใหญ่ 40 กว่าไร่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมปลูกป่า จำนวน 1,000 คนเศษ และได้นำพันธุ์ไม้นานาชนิดจากศูนย์เพาะชำกล้าไม้อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว นำมาปลูก และแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อนำไปปลูกในพื้นที่ของตนเอง จำนวน 3,000 ต้น

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ