เปิดแล้ว “ซุ้มประตูเมือง เฉลิมพระเกียรติ” บนถนนสุวรรณศร จังหวัดสระแก้ว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด ” ซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ” ณ บริเวณถนนสุวรรณศร อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงห่วงใย และทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ และทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความผาสุขร่มเย็น รวมทั้งสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ ดังพระปฐมบรมราชโองการ ความว่า ” เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาประชาราษฎรตลอดไป

จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการก่อสร้าง ” ซุ้มประตูเมืองเฉิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ” เป็นโครงการหนึ่งของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย โดยให้จังหวัดดำเนินการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งทางจังหวัดได้พิจารณาคัดเลือกและกำหนดให้ถนนสุวรรณศรเป็นพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมเกียรติของจังหวัด ซึ่งมีความสำคัญเป็นถนนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ได้ดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ

เนื่องในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรราชาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ถือว่าเป็นวันมหามงคลยิ่ง จังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่กระทรวงมหาดไทย ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต ไปประดิษฐานบนซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยได้เชิญชวนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน และภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมดูแลรักษาความสะอาด และพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ อันเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี การน้อมนำแนวพระราชดำริ มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และความร่วมมือ ร่วมใจกันทำความดี เพื่อนประโยชน์ส่วนรวมโดยไม่หวังผลตอบแทน

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสว่างวงค์
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ