รองผู้ว่าฯสระแก้ว ประชุมวางแผน การขับเคลื่อนป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน ในพื้นที่

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายวิทย มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานประชุมวางแผนการลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้วประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว ได้มอบให้นางสาวสนธยา จงพันธนิมิต นักประประชาสัมพันธ์ชำนาญการ นำคณะสื่อมวลชนในพื้นที่ร่วมประชุมในโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่เขตจังหวัด ชุมชนตำบลปลอดภัย ประกอบแพด้วย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระแก้ว จัดทำโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพ

การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายในระดับพื้นที่ และการติดตามเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจังหวัดสระแก้ว มี 3 อำเภอที่มีความเสี่ยงสูง เช่นอำเภอเมือง อำเภออรัญประเทศ และอำเภอตาพระยา จากการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาและสาเหตเกิดอุบัติเหตุ อำเภอเมืองมี 2 จุด เช่น แยกศาลาลำดวน และแยกยูเทร์นหน้าโรงเรียนวัดหนองกะพ้อถึงหน้า ธนาคาร ธกส.สระแก้ว สาเหตหลัก การเกิดอุบัติเหตุ เมา การขับขี่ยวดยานพาหนะไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร การชำรุดของผิวถนน แสงไฟส่องสว่างไม่เพียงพอ และป้ายเครื่องหมายการจราจรไม่ชัดเจน เป็นต้น จังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในการแก้ปัญหาในพื้นที่ตามมาตรการและแนวทางการแก้ปัญหาการลดอุบัติเหตุทางถนน จัดโครงการขับขี่ปลอดภัย

เสริมสร้างวินัยจราจร เพิ่อให้ความรู้แก่นักเรียน และสถานศึกษาทุกๆแห่ง และประชาชนทั่วไป เพื่อให้รู้วินัยในการขับขี่ยวดยานพาหนะทุกๆ ประเภท ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร ให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของเยาวชน และประชาชน อนึ่งหลายหน่วยและสื่อมวลชนได้นำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรับผิดชอบแก้ไข เช่น เส้นขอบถนน เส้นแบ่งเลนถนนเจือจางไม่ชัดเจน ไฟส่องสว่าง สัญญาณไฟ เขียว เหลือง แดง ชำรุดควรแก้ไขเร่งด่วน และผิวถนนชำรุดควรซ้อมแซมเร่งด่วนเช่นกันหลังจากนั้น ประธานและที่ประชุมลงพื้นที่ดูจุดเสี่ยงอันตราย เพื่อนำมาประเมินแก้ไขเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น อีกส่วนคือการกวดขันการรักษาวินัยจราจร และการยังคับใช้กฏหมายอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ (อู้อี้)
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ