แม่ทัพภาคที่ 1 เปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

เมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมเศรษฐกิจตามแนวพระราชปณิธาน กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้ และฝีกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พล.ต.ธราพงษ์ มะละคำ ผบ.พล.ร.2 รอ.พลตรี หทัยเทพ กีรติอังกูร ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๙ พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง กลุ่มแม่บ้านทหาร กรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ ให้การต้อนรับ พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 และคณะฯ เดินทางโดย ฮ. ถึงสนาม ฮ. ร.๑๒ รอ. จากนั้นได้รับการเคารพจากแถวกองทหารเกียรติยศ ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รับฟังบรรยายสรุปการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรม ศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ร.๑๒ รอ.

ณ ห้องประชุม บก.ร.๑๒ รอ. เดินทางถึง ณ ศูนย์การเรียนรู้ และฝีกอบรมเศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชปณิธาน ร.๑๒ รอ.ขึ้นบนเวทีประจำจุดบริเวณด้านหน้าเวที-ผู้ควบคุมแถวฯ สั่งแสดงความเคารพฯ (เพลงมหาฤกษ์ขึ้น ๑ จบ/เพลงจบ ผู้ควบคุม มทภ.๑ ประจำจุดเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ถวายความเคารพ พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว- มทภ๑ เปิดกรวย ประจำจุดบริเวณด้านหน้าเวที พันเอกเสกสรรค์ พรหมศักดิ์ ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ กล่าวรายงานการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ และฝึกอบรม เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระรา ปณิธาน ร.๑๒ รอ. ความก้าวหน้าของศูนย์เรียนรู้ฯ การจัดทำหลักสูตรเพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครบวงจร และต่อยอดขยายผลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสระแก้ว ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ.

เพื่อสนองพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและทฤษฎีใหม่ ซึ่งจะนำไปสู่การพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นตันแบบในการดำเนินการโครงการฯ เป็นแหล่งองค์ความรู้และวิธีปฏิบัติการ การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้กับกำลังพล และครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่นักเรียน นิสิตนักศึกษา ประชาชน หน่วยงานราชการต่างๆ ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพ พัฒนาองค์ความรู้พัฒนาเป็นอาชีพเสริม ซึ่งศูนย์กรเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพรราชปณิธาน ร.12 รอ. เป็นพื้นพี่ฝึกผู้ที่เข้ามาศึกษาได้มีความรู้

ความเข้าใจในการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ออกแบบโดยการบูรณาการศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหา เป็นห้องเรียนธรรมชาติ และห้องฝึกฝนนอกจากนั้น ยังเน้นให้มีทั้งวินัยและความรู้ การดำเนินการโดยมุ่งประสานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ประชาชน เอกชน และหน่วยงานราชการ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน ความสามัคคี และสามารถขยายผลการดำเนินงานไปในพื้นที่ต่างๆ ที่มีปัญหา และเก็บข้อมูลการนำลงสู่การปฏิบัติโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมมุ่งพัฒนา “คน” ไปพร้อมการพัฒนา “พื้นที่” รวบรวมปัญหาหลักด้านภูมิสังคม ที่พบในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทย นำมาออกแบบพื้นที่ และรวบรวมองค์ความรู้ศาสตร์พระราชที่เกี่ยวข้องในการแก้ปัญหา นอกจากนั้น ยังเป็นพื้นที่สำหรับการศึกษาเชิงระบบนิเวศ เกี่ยวกับป่า 3 อย่างประโยชน์ ๔ อย่าง โดยรวบรวมองค์ความรู้ คนอยู่ร่วมกับป่า แบบประโยชน์พึ่งพาซึ่งกันและกัน ตามคำสอนของศาสตร์พระราชา พื้นที่ฝึกปฏิบัติองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาสู่วิถีชาวนา และชาวเมืองเป็นพื้นที่สำหรับฝึกอาชีพระยะสั้นของกำลังพล ครอบครัว และประชาชน

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาคที่ 1 ได้รับฟังกล่าวรายงานว่า สำหรับ ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 27 ม.ค.63 เป็นต้นมา ได้ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่และใช้พื้นที่ในการดำเนินการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. จำนวน 40 ไร่ โดยแบ่งพื้นที่ ดังนี้ จำนวน 6 ไร่ เป็นแปลงนาสาธิต, พื้นที่ปลูกป่า จำนวน 5 ไร่ ,บ่อเลี้ยงปลา จำนวน 4 ไร่ พื้นที่อาคารและพื้นที่อื่นๆ จำนวน 25 ไร่ ปัจจุบันดำเนินการจัดสร้างโรงเรือน แปลงเกษตร และปรับปรุงพื้นที่ไปแล้วเกือบเต็มรูปแบบ มีการปลูกต้นไม้ จำนวน 3,000 ต้น ได้แก่ มะม่วง มะพร้าวน้ำหอม กล้วยไข่ ต้นแค มะรุม เงาะ ทุเรียน ,ส่วนแปลงพืชผักสวนครัวพื้นที่จำนวน 3 ไร่ ,แปลงปลูกดอกดาวเรืองพื้นที่ จำนวน 3 ไร่, แปลงนาข้าว จำนวน 6 แปลง เพื่อพิจารณาจัดการอบรมเกษตรอินทรีย์ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชปณิธาน ร.12 รอ. กำหนดจัดการอบรมในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยเตรียมการในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอน และอบรมตามโปรแกรมโครงการต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการจัดกอบรมให้ความรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปเป็นวิทยากรขยายผลให้กับกำลังพลและครอบครัว รวมถึงเพื่อเผยแพร่แก่ประชาชน หน่วยงานราชการต่าง ๆการอบรมการวิเคราะห์และการปรับปรุงดิน ,การผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ,การผลิตผักอินทรีย์ ,การผลิตข้าวอินทรีย์ ,การตลาดนำการผลิต ,เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังจากจัดทำหลักสูตรและความคิดเห็นแล้ว ได้พาทุกหน่วยลงพื้นที่ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและเตรียมพื้นที่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ฝึกอบรมเกษตรกร ประชาชนและผู้สนใจอีกด้วย ถ้าทำได้ตามนี้จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานและประชาชนจนถึงเกษตรกรอีกด้วย

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภาพ/วีระยุทธ สารการ /ข่าว สมศักดิ์ สารการ