“ผุดไอเดีย เปิดตลาดนัดสีเขียว ช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร เกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารพิษ เจอผู้บริโภค” ในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ที่ผ่านมานายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิด ” กิจกรรมตลาดนัดสีเขียว we go Geen at SCPH Geen market ณ ตลาดสีเขียว อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว นายแพทย์ สรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ได้กล่าววัตถุประสงค์ การเปิดตลาดนัดสีเขียวโรงพยาบาลว่า ทางโรงพยาบาลฯ มีความประสงค์ที่จะให้ผู้บริโภคอาหารที่สะอาด ปลอดภัยไม่มีสารเคมีอันตรายตกค้าง มุ่งหวังให้ผู้มารับบริการภายในโรงพยาบาลได้ยริโภคอาหารที่สะอาด ลดอัตราการเจ็บป่วยจากการบริโภคอาหารที่ไม่สะอาด โดยทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตลาดสีเขียวระหว่าง โรงพยาบาล – ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว มูลนิธิ MOA ไทย

และกลุ่มเกษตรอินทรีย์ เปิดโอกาสให้เกษตรกร เกษตรอินทรีย์เจอผู้บริโภค (ผู้รับบริการ ญาติ/คนไข้ บุคคลากรภายนอกที่มาซื้กาในราคาถูกและดี ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และคาดหวังให้เป็นการสนับสนุนเกษตรกรงดการใช้สารเคมี ให้ผู้บริโภคได้พืชผลเกษตรไม่มีและใช้สารเคมี ให้มีความเข้มแข็งตลอดจนการรณรงสนับสนุนการเลิกใช้ถุงพลาสติกและโฟม หรือวัสดุในรูปแบบต่างๆ

เช่นใช้กระบอกไม้ไผ่แทนแก้วพลาดสติกใส่น้ำ ใช้ใบตองห่อสิ่งของ ใช้เชือกมัดผักหูหิ้ว เป็นต้น ทางโรงพยาบาลเน้นให้ใช้เพราะสิ่งเหล่านี้จะย่อยสลายง่าย ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม สำหรับกิจกรรมในวันนี้ ทางโรงพยาบาลได้ใช้น้ำยาตรวจสารตกค้างในพืชผักด้วย และได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปลงพื้นที่พบเจ้าของสวนที่จะนำพืชผักมาเข้าโครงการตลาดสีเขียวกับโรงพยาบาล เพื่อให้เกษตรกร และผู้บริโภคได้อาหารสดดี และปลอดภัยจากสารเคมี

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ (อู้อี้)
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ