คณะสงฆ์เมืองกรุงเก่า ร่วมกับจังหวัด จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2563 กว่า 2.3 ล้านบาท

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 11 สิงหาคม 2563 ที่ โดมเอนกประสงค์ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมกับ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคมผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธี โดยได้บูรณาการความร่วมมือจัดพิธีมอบทุนการศึกษา พระนักเรียน นิสิต นักศึกษา ประจำปี 2563 เป็นจำนวน 2,297,100 บาท

   คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แต่งตั้งเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ให้ดำรงตำแหน่งตามศาสนกิจทั้ง 6 ด้านของคณะสงฆ์ ประกอบด้วย ด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา ด้านการเผยแผ่ ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ และด้านการสาธารณสงเคราะห์ เพื่อทำหน้าที่ร่วมรับผิดชอบ ขับเคลื่อนศาสนกิจตามบทบาทหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงาม

เฉพาะศาสนกิจด้าน การศึกษาสงเคราะห์ การจัดมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นในภาพรวมของคณะสงฆ์จังหวัด โดยได้ระดมทุนการศึกษาในภาพรวมของคณะสงฆ์จำนวน 2,297,100 บาท โดยแบ่งออกเป็น 4 วัน ระหว่างวันที่ 11 – 14 สิงหาคม 2563 เพื่อลดความแออัด ประกอบด้วย ระดับก่อนประถมศึกษา 10 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับประถมศึกษา 1,447 ทุนๆละ 1,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา 146 ทุนๆละ 2,500 บาท ระดับอาชีวะศึกษา 28 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับอุดมศึกษา 8 ทุนๆละ 5,000 บาท โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 10 ทุนๆละ 2,500 บาท พระภิกษุสามเณรสอบบาลีได้ 62 ทุนๆละ 2,500 บาท นอกจากนี้ ยังได้อุดหนุนค่าพาหนะนักเรียนรับทุน 1,711 คนๆละ 100 บาท

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก