มจร. ลงนาม MOU ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชาชน กับ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสำนักงานกิจการยุติธรรม เตรียมขยายให้ครอบคลุม วิทยาลัยสงฆ์ทุกภูมิภาคกว่า 40 จังหวัด

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันนี้ 16 กันยายน 2563 ที่ ห้องประชุม lmind ชั้น 2 อาคารพระพรหมบัณฑิต วิทยาลัยพุทธศาสตร์ นานาชาติ (ibsc) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  พระราชปริยัติกวี ศ.ดร.อธิการบดี มจร. เป็นประธาน พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ และพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยมี พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส รศ.ดร. กล่าวถวายรายงาน พร้อมด้วย ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายอำเภอวังน้อย ภาคส่วนราชาการ คณะผู้บริหาร มจร. แขกผู้มีเกียรติ และผู้เข้ารับการอบรม เข้าร่วมพิธี

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการ ด้วยการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือบันทึกข้อตกลงร่วมหรือลงนาม MOU ระหว่าง พระราชปริยัติกวี ศ,ดร. อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กับ นายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และพันตำรวจโท พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้อานวยการสานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และท่านอธิการบดีให้นโยบายการตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยแบบนี้ หลังจากนี้พยายามมีให้ครบทุกวิทยาเขต ทุกวิทยาลัยสงฆ์ ภายใต้สังกัดของ มจร. ซึ่งมีประมาณ 40 จังหวัดทั่วประเทศ

โดยการลงนามบันทึกความเข้าใจทั้ง 3 หน่วยงานในครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการ การบูรณาการและพัฒนาองค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การพัฒนาบุคลากรและฝึกอบรม การเผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบต่าง ๆ หรือการกำหนดแนวทางนโยบายที่เกี่ยวกับกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การบูรณาการพระพุทธศาสนาและสังคม และรวมทั้ง เพื่อสร้างความร่วมมือและบูรณาการการทำงานระหว่างบุคลากร พระสงฆ์ คณาจารย์ นักวิชาการ รวมถึงนิสิตร่วมกันทั้งสามหน่วยงาน ในด้านกฎหมาย สิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชน การบริหารงานยุติธรรม การให้บริการทางวิชาการ และศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งในภาคบ่าย จะมีการเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 ตั้งแต่วันที่ 16 -20 กันยายน 2563 นี้

ขอบคุณที่มา : ศักดริน พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก