นอภ.ตาพระยา เปิดงานประเพณีท้องถิ่น “แซนโฎนตา”

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 16 กันยายน 2563 นายวินัย โตเจริญ นายอำเภอตาพระยา เป็นประธานเปิดงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ณ วัดตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว เนื่องจากงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา ของชาวอำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ได้สืบทอดการจัดงานมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งเป็นประเพณีของท้องถิ่น ที่ได้ให้ความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีมาจากของบรรพบุรุษ และเป็นอัตลักษณฺ์ของท้องถิ่น ประชาชนชาวไทยเชื้อสายกัมพูชา ได้จัดงานไหว้บรรพบุรุษ เช่น งานบุญข้าวสาท (ข้าวกระยาสาท) หรืองานบุญสาทไทย สาทลาว สาทจีน งานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เรียกตามภาษาท้องถิ่น ของกัมพูชา การจัดงานดังกล่าวได้มีการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อบรรพบุรุษ ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงาน ต่ออนุชนรุ่นหลัง

การจัดงานแซนโฎนตา ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันแรม 14 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี ถือว่าเป็นประเพณีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่มีเชื้อสายกัมพูชาในโบราณ ” คำว่า แซน แปลว่า การเซ่นไหว้ ส่วนคำว่า โฎนตา แปลว่า บรรพบุรุษ ” โดยแต่ดั้งเดิมนั้น จะประกอบพิธีกรรมเฉพาะในครอบครัวและชุมชน ซึ่งอาจขาดการเชื่อมโยงสู่คนรุ่นใหม่ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ส่งเสริมประเพณีอันดีงามให้แพร่หลายและเป็นการสืบสานวัฒนธรรม และความเชื่อของคนโบราณ

และอีกกิจกรรมหนึ่ง เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว อีกทั้งเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของชาวอำเภอตาพระยา ตลอดจนการใช้ประเพณีให้เป็นสายใยผูกพันในครอบครัว ให้ช่วยกันรักษา อนุรักษ์สืบสาน และรักษาประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามสืบไป ของในทุกปีที่ผ่านมา ได้มีพี่น้องชาวกัมพูชา เดินทางมาร่วมงานสืบสานประเพณีแซนโฎนตา เป็นจำนวนมาก แต่ในปีนี้ด้วยเหตุเกิดมีเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (KOVID 19) ทางภาครัฐห้ามชาวกัมพูชาข้ามพรมแดนเข้ามาร่วมกิจกรรม จึงมีแต่พี่น้องชาวไทยเชื้อสายกัมพูชาร่วมงาน นอกจากนั้นได้มีหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอ สถานศึกษา ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สภาวัฒนธรรมอำเภอ และประชาชน เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ในส่วนพิธีและกิจกรรมในการจัดงาน คือ พิธีสงฆ์มีพระครูวิสาลปุญญาภิรัต (สมใจ อธิปัญโญ) ประธานสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาบดินทรเดขา (สิงห์ สิงหเสนีย์ ) ถวายเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ และรำถวาย

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงคฺ์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก