เกษตรจังหวัด เปิดการสัมนาเชื่อมโยงการผลิต และการผลิตตลาดไม้ผล การเผยแพร่สินค้าไม้ผลคุณภาพดี สู่ผู้บริโภค

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายพงษ์ศักดิ์ ใจงาม หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กล่าวรายงานว่า ในการจัดกิจกรรม สัมมนาเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่สินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่คุณภาพดี สู่ผู้บริโภค ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพื่มศักยภาพในการบริหารจัดการผลไม้ที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่า และแนวทางการพัฒนาองค์กรเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไม้ผลที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคตะวันออกสู่การผู้ประกอบการ โดยได้รับความร่วมมือจาก พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว บรรยายเรื่อง “

ตลาดและตลาดส่งออกมะม่วงไทย และนายด่านศุลกากรอรัญประเทศ. บรรยายเรื่อง การนำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศกัมพูชา ร่วมด้วยบริษัท สยามแม็กโคร สาขาสระแก้ว นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรกับบริษัทสยามแม็กโคร เพื่อเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ในจังหวัดสระแก้ว. ” ทั้งนี้ จังหวัดสระแก้ว มีไม้ผลที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ 2 ชนิด

ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สระแก้ว ซึ่งได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อปี 2562 มีพื้นที่การผลิตทั้งหมด 5,635 ไร่ และลำไย มีพื้นที้ปลูก จำนวน 80,287 ไร่ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ หวังจะให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างผู้ผลิตด้วยกัน และมีช่องทางการจำหน่ายไม้ผลเพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการบริโภคไม้ผลพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

ภาพ/ข่าว โดย
ภัทรพล มานะสร้าง
ธีระ อำพันสง่าวงค์ อู้อี้
วุฒิบัณฑิต เขียวศิริ

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก