3 โรงเรียนสระแก้ว ได้รับการสนับสนุน จากโครงการกองทุนการศึกษา ในพระราชดำริ ร.9 และ สืบสานต่อยอด ร.10

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 28 ก.ย.63 ที่โรงเรียนชับม่วงวิทยา ตำบลโคคลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายศุภชัย สมเจริญ รองประธานวุฒิสภา คนที่ 2 เป็นประธานในพิธีส่งมอบและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาในโครงการกองทุนการศึกษา โดยมีพลเอก วรพงษ์ สงเนตร ประธานอนุกรรมการฯกล่าวรายงาน โครงการกองทุนการศึกษา เป็นโครงการตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงมอบหมายให้คณะองคมนตรีดำเนินการโครงการกองทุนการศึกษา ต่อมาภายหลังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ ทรงรับพระราชกรณียกิจ สืบสาน ต่อยอดโครงการกองทุนการศึกษาดังกล่าว

วุฒิสภาได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการศึกษา การพัฒนาเด็กให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษา วุฒิสภา มีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) ประสานงานและกำหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส และ (2) ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของวุฒิสภา เพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ด้อยโอกาส สำหรับการพัฒนาด้านกายภาพคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาด้านกายภาพแก่โรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา รับผิดชอบดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความต้องการด้านกายภาพที่จำเป็นเร่งด่วน รวมถึงประสานความร่วมมือไปยังหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและช่วยดำเนินการในการปฏิบัติ

สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาความต้องการในกรณีจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 3 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม และโรงเรียนซับม่วงวิทยา สำหรับโรงเรียนซับม่วงวิทยา ได้รับการพิจารณาให้ดำเนินการพัฒนาด้านกายภาพ คือ (1) ซ่อมแซมระบบน้ำประปา และ (2) ซ่อมแซมหลังคาอาคารบ้านดินและผนัง ใช้งบประมาณ 190,000 บาท สำหรับหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน ดังนี้

(1) สนับสนุนด้านปฏิบัติ ประกอบด้วย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ให้การสนับสนุนกำลังพลในการดำเนินการ จาก นพค.12 สนภ.1 นทพ. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
(2) สนับสนุนด้านงบประมาณ ประกอบด้วย มูลนิธิการจัดการเพื่อความมั่นคง, มูลนิธิต่อต้านการทุจริต, บริษัท โตโยต้า ธนบุรี จำกัด และนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่น 20 (ปปร. 20) รวมเป็นเงิน 500,000 บาท
(3) สนับสนุนเวชภัณฑ์ยา จากกรมควบคุมโรค จำนวน 274 ชุด / เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 10 เครื่อง, /ผ้าห่ม จำนวน 253 ผืน/ และถุงยังชีพ จำนวน 21 ชุด จากคณะอนุกรรมการด้านการสนับสนุนระบบสื่อสารสารสนเทศและการเรียนการสอนทางไกลผ่านระบบดิจิทัล
(4)อุปกรณ์กีฬา จากบริษัท เอฟ.บี.ที จำกัด

ทั้งนี้ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์กีฬา มอบให้แก่โรงเรียนซับม่วงวิทยา สำหรับเวชภัณฑ์ยา, ผ้าห่ม และ ถุงยังชีพ มอบให้แก่ครู นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนซับม่วงวิทยาในครั้งนี้ด้วย

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก