คณะผู้บริหาร อสค. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ วัดผ่านศึกอนุกูล

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 25 ตุลาคม 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราช กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯผ้าไตรพระราชทาน ให้นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์ รองผู้อำนวยการ ทำการแทน ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ( อสค.) อัญเชิญ ผ้าไตรพระราชทาน ไปถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน พระสงฆ์ จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ.วัดผ่านศึกอนุกูล ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา มี พระปลัดกิตติชัย วรธัมโม เป็น เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นวัดที่สร้างอยู่บนพื้นที่ของนิคมทหารผ่านศึก มวกเหล็กในพื้นที่ด้านหลัง อ.ส.ค.เป็น รอยต่อ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ในงาน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 มี หัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ พนักงาน อ.ส.ค. รวมทั้ง พ่อค้า ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมสมทบ ทอดถวายผ้ากฐิน เป็นจำนวนมาก ส่วนยอดเงินยอดกฐินพระราชทาน ครั้งนี้ จำนวน 882,155.50 บาท การสร้างวัดผ่านศึกอนุกูล ประวัติ กล่าวไว้ว่า…

ในคราวที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชา ได้เสด็จไป ปราบพระยาละแวกแห่งกรุงกัมพูชา ขากลับได้เสด็จผ่านมายังท้องที่ ต. กลางดง (ปัจจุบันเป็น ต.พญาเย็น)ถึงลำคลองมวกเหล็ก ทรงเห็นสภาพภูมิประเทศสองฝั่งคลองเป็นที่ราบบริเวณกว้าง เหมาะที่จะทรงพักกองทัพเพื่อให้ทหารได้พักผ่อน จากการเดินทัพจึงมีรับสั่งให้พักกองทัพ ณ บริเวณสองฝั่งคลองมวกเหล็กอันเป็นสถานที่ สร้างวัดผ่านศึกอนุกูล ในปัจจุบันนี้ พื้นที่บริเวณนี้ได้มีชาวบ้านในละแวกนั้น ได้ทำการไถดินเพื่อปลูกพืชไร่ ได้พบ หอก ดาบ เครื่องประดับบางส่วน และได้นำไปถวายไว้ ที่วิหาร ในวัดผ่านศึกอนุกูล ต่อมาท่านเจ้าอาวาสวัดผ่านศึกอนุกูล (พระอาจารย์บุญธรรม) และ คณะกรรมการวัดได้มีแนวคิดว่าสถานที่แห่งนี้ เป็นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ สมควรจะสร้าง พลับพลาที่ประทับและสร้างพระบรมรูปของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ พระอนุชา มาประดิษฐานเพื่อเป็นอนุสรณ์และ เป็นที่เคารพสักการะ แก่คนทั่วไป จึงได้ขอความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ ดร.ประกอบ หุตะสิงห์ องคมนตรีขณะนั้น ให้เป็นประธานในการดำเนินการก่อสร้างและได้รับเป็นประธาน ประสานงาน กับ กรมศิลปากรให้เป็นผู้ออกแบบก่อสร้างพลับพลา

และหล่อพระบรมรูปทั้งสองพระองค์ และได้นำความ กราบบังคมทูลขอพระราชทานอัญเชิญสมเด็จพระเทพฯ เสด็จเป็นประธานเททองหล่อพระบรมรูป ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารโดยมีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปินายก เป็นประธานฝ่านสงฆ์ส่วนการก่อสร้างพลับพลา ก็ดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยมีพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นผู้ให้การสนับสนุน พลับพลาใหม่ ตั้งอยู่ด้านหน้าบริเวณ วัดผ่านศึกอนุกูลได้นำความกราบบังคม สมเด็จพระบรมฯ ทรงยกฉัตรยอดพลับพลามหาราชเชษฐา-อนุชาธิราช กับ ทรงเปิดพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และ สมเด็จพระเอกาทศรถพระอนุชา ณ บริเวณวัดผ่านศึกอนุกูล ตำบลพญาเย็นอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทุกวันที่ 25 มกราคม ของทุกปี วัดผ่านศึกอนุกูล ได้จัดพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช สมเด็จพระเอกาทศรถ และ พระสุพรรณกัลยา เป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงประกอบวีรกรรม กอบกู้เอกราชของชาติ ทรงผดุงความเป็นไทย ปกป้องรักษาแผ่นดินแห่งสยามประเทศ ให้รอดพ้นภัยจากอริราชศัตรู ทรงประกาศอิสรภาพเพื่อให้ปวงชนชาวไทย ดำรงชีวิตด้วยเกียรติยศ ศักดิ์ศรี และความร่มเย็นผาสุก ดำรงมั่นเป็นประเทศไทยมาจนในปัจจุบันนี้”

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก