สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มอบสิ่งของพระราชทาน ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม และเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง อ.ศรีมหาโพธิ์

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 28 ต.ค. 63 นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้เชิญสิ่งของพระราชทานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และคณะ
ได้เดินทางไปถึง เข้าไปยังที่ หอประชุมอำเภอศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี เมื่อถึงเวลา นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เปิดกรวยดอกไม้ – ถวายความเคารพพระรูป ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และยืนรอข้างโต๊ะหมู่ นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรับมอบสิ่งของพระราชทานจากพาน แล้วมอบให้นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอศรีมหาโพธิ จากนั้น นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี

ได้รายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งได้รับผลกระทบจากอิทธิพล พายุระดับ 2 (ดีเปรสชัน) กอปร มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้จังหวัดปราจีนบุรี ประสบกับสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง และท่วมขังในพื้นที่ นับตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นมา มีพื้นที่ประสบภัยทั้งหมด 2 อำเภอ 15 ตำบล 92 หมู่บ้าน 9 ชุมชน ประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 1,401 ครัวเรือน เส้นทางคมนาคมได้รับความเสียหาย 7 สาย ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มูลนิธิ และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการ ให้ความช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ โดยในพื้นที่ อำเภอศรีมหาโพธิ ได้รับผลกระทบ 5 ตำบล 24 หมู่บ้าน 569 ครัวเรือน

ผมและประชาชนชาวจังหวัดปราจีนบุรี ต่างรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี อย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อน ให้นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เชิญสิ่งของพระราชทานมามอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ ชาวจังหวัดปราจีนบุรี ขอปวารณาและปฏิญาณตนว่าจะประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ดำเนินชีวิตตามรอยพระยุคลบาทด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และผนึกพลังร่วมกันธำรงรักษาพัฒนาประเทศไทยให้เจริญมั่นคงสืบไป

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวถึง ความห่วงใยขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ที่มีต่อ ผู้ประสบภัยว่า ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัคราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยและทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ อุทกภัย น้ำไหลหลากท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และพื้นที่เกษตรกรรมในห้วงเวลาที่ผ่านมา จึงมีพระดำรัสรับสั่งให้กระผม คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักกิจกรรมพิเศษ เชิญชุดเครื่องอุปโภคและบริโภคพระราชทานมามอบให้แก่พ่อแม่พี่น้อง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น หลังจากปริมาณน้ำลดลง อีกทั้งยังเป็นขวัญกำลังใจแก่พ่อแม่พี่น้อง ตามปณิธานขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ได้มีกำลังใจที่จะสู้ ก้าวผ่านอุปสรรคต่าง ๆ

จากนั้น รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ และผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และผู้อำนวยการสภานักกิจกรรมพิเศษ ถวายสิ่งของพระราชทานแด่พระสงฆ์ จำนวน 3 ชุด รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ มอบสิ่งของ พระราชทานแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ชุด และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีและผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์รวมทั้งหัวหน้า ส่วนราชการในจังหวัด ได้มอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย จำนวน 300 ชุด ก่อนที่รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษตรวจเยี่ยม ผู้ป่วยติดเตียง และมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 3 ราย คือ นางจิ้มลิ้ม สืบจากทัพ อายุ 72 ปี บ้านเลขที่ 41/1 หมู่ 9 ต.ท่าตูม ป่วยเบาหวาน ความดันสูง หลอดเลือดสมองตีบ รายที่ 2 นางช่อ ไพเราะ อายุ 89 ปี บ้านเลขที่ 123 หมู่ 1 ต.ท่าตูม ป่วยโรคเบาหวานและอัลไซเมอร์ รายที่ 3 นายสะอิ้ง ภูเดช อายุ 80 ปี บ้านเลขที่ 201/2 หมู่ 1 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

ข่าว-ภาพ สายชล หนูแดง ทัตธน เหล่าหล้า สุพัตรา อาสา /ปราจีนบุรี