นิพนธ์ ย้ำแก้ปัญหายากจน ส่งเสริมท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ หลังโควิด-19

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองรับฟังข้อเสนอแนะโครงการจากจังหวัดชายแดนใต้เดินทางมาเป็นประธาน เปิดการประชุมพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปี พ.ศ. 2565 ของประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองฯ โดยมี ผู้ว่าราชการ จังหวัดปัตตานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศษฐกิจและสังคมภาคใต้ ทีมบูรณาการกลางฯ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณากลั่นกรองแผนงานโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นทั้ง 3 กลุ่มจังหวัด โดยกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนจัดในวันที่ 10 พฤศจิกายน ณ จังหวัดปัตตานี กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจัดในวันที่ 16 -18 พฤศจิกายน ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันจัดในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน ณ จังหวัดกระบี่ เพื่อเปิดโอกาสให้คณะทำงานฯ ได้มารับฟังข้อเสนอโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง เพื่อให้แผนงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) และเป็นไปตามกรอบวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชน และสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ท่านอภิชาต ศักดิเศรษฐ เป็นผู้แทนคณะทำงาน พิจารณากลั่นกรองฯ ร่วมกับทีมบูรณาการ ได้แก่ สศช. สำนักงบประมาณ ก.พ.ร. และกระทรวงมหาดไทย เพื่อกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และวันนี้ผมในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณากลั่นกรอง ได้โอกาสมารับฟังข้อเสนอแผนงานโครงการจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ้งหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) และกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ซึ่งผลการประชุมในครั้งนี้ จะสรุปเพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการบูรณาการภาคใต้ และภาคใต้ชายแดน (อ.ก.บ.ภ. ภาคใต้และภาคใต้ชายแดน) โดยมีท่านรองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินท ลักษณวิศิษฏ์) เป็นประธาน และผมเป็นรองประธานในคณะอนุกรรมการฯดังกล่าว ก่อนนำสนอต่อคณะกรรมการบูรณาการนโยบายภาค (กบภ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ตามลำดับ ต่อไป

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 มติ ครม. ได้เห็นชอบให้ หน่วยงานภาครัฐเร่งรัดการใช้จ่าย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ จากปัจจัยรอบด้านที่ส่งผลกระทบต่อการหดตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ที่ส่งผลให้ภาคบริการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ดังนั้นจึงขอให้ส่วนราชการ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณประจำงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม การประชุม สัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในช่วงไตรมาส 1 ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของงบประมาณ ที่ได้รับการจัดสรร โดยพิจารณาสนับสนุนโรงแรมขนาดกลาง และขนาดเล็กในเมือง ท่องเที่ยวภายในประเทศ โดยเฉพาะเมืองรองเป็นลำดับแรก ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องการโรคระบาดพร้อมทั้งได้เน้นย้ำพิจารณาโครงการทีมีผลต่อการแก้ปัญหาความยากจนในพื้นที่และส่งเสริมการท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดชายแดนใต้ด้วย

ขอบคุณที่มา : นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / ทีมข่าวนกกระจอก