จิตอาสาพระราชทาน​ อ.คลองใหญ่ ประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  


วันนี้ 4 ธ.ค.63 ที่ศาลาหมู่ 9 บ้านคลองจาก ต.คลองใหญ่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ พร้อมด้วยจิตอาสา ๙๐๔ นำ จิตอาสาพระราชทาน และประชาชน 200 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อร่วมแสดง​ออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณา​ธิคุณอันหาที่สุดมิได้ตลอดระยะเวลา 70 ปี แห่งการครองราชย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรได้ทรงดำรงมั่นอยู่ในทศพิธราชธรรม และทรงยึดมั่นในพระปฐมบรมราชโองการว่า

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” อีกทั้งทรงพระวิริยะอุตสาหะปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ หยาดพระเสโทอันเกิดจากที่พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อพสกนิกร เปรียบเสมือนหยาดน้ำทิพย์ที่ชโลมผืนแผ่นดินและจิตใจของพสกนิกรไทยให้ได้รับความร่มเย็น ตลอดจนทุกคราที่ชาติบ้านเมืองประสบความทุกข์ยากจากวิกฤตภัยต่าง ๆ พระองค์ได้ทรงพระราชทานพระบรม​ราชานุเคราะห์ และพระราชทานแนวทางเพื่อคลี่คลายขจัดปัญหาให้ผ่านพันไปได้ด้วยดี นำความผาสุกมาสู่ประทศและอาณาประชาราษฎร์โดยถ้วนหน้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อเหล่าปวงชนชาวไทย จะขอสืบสาน รักษา ต่อยอดพระราชปณิธานด้วยความจงรักภักดี จะยึดมั่นในการปฏิบัติดี จะร่วมกันรักษาและสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชน เพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นราชสักการะกตัญญุตาบูชาแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดตั้งโครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ในการร่วมกันบำเพ็ญกิจกรรมสาธารณประ โยชน์ พัฒนาชุมชนในพื้นที่ต่าง ๆ หมู่ 8-9 บ้านคลองจาก ทำให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอคลองใหญ่ จึงได้ร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดตราด พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ ชุมชนริม แม่น้ำคูคลองทั้ง 2 ฝั่ง เพื่อจะน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันมีใจความว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข แก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่และดำรงตนเพื่อสร้างประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติสืบไปเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จะขอทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ขององค์พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย พร้อมทั้งจะปฏิบัติตนเป็นคนดี เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดไป

#ทีมข่าวตราด​ วิเชียร ม่วงสี