โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ แก่นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์ผู้เป็นที่รักของชาวมหาสารคาม ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ แก่นพ.ปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ แพทย์ผู้เป็นที่รักของชาวมหาสารคาม ผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 และมีพระบรมราชโองการประกาศสรรเสริญนพ.ปัญญา เป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ดังในประกาศราชกิจจานุเบกษาว่าประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่านายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เป็นแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะเสียสละตลอดระยะเวลา ๓๕ ปี

ที่รับราชการที่โรงพยาบาลมหาสารคาม และเมื่อเกษียณอายุราชการแล้วยังคงปฏิบัติหน้าที่แพทย์ต่อไปโดยไม่ย่อท้อ นับเป็นแบบอย่างของผู้มีความศรัทธาเชื่อมั่นในความดี มีความรักในวิชาชีพของตน มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และมีเมตตากรุณาต่อเพื่อนมนุษย์ เมื่อนายปัญญา หาญพาณิชย์พันธุ์ เสียชีวิตลงด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 จากการปฏิบัติหน้าที่แพทย์อย่างเอาใจใส่ โดยเป็นบุคลากรทางการแพทย์คนแรกของประเทศไทยที่เสียชีวิตจากโรคร้ายนี้ จึงทรงสลดพระราชหฤทัยอย่างยิ่ง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทยชั้นมหาวชิรมงกุฎ และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกแก่นายปัญญา พาณิชย์พันธุ์ เป็นกรณีพิเศษทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ประกาศ ณ วันที่ ๕ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ เป็นปีที่ ๖ ในรัชกาลปัจจุบัน

ขอบคุณที่มา เรามีในหลวง