จัดหางานกำแพงเพชร จัดสัมมนา เครือข่ายการแนะแนวอาชีพโครงการเตรียมความพร้อม จัดกำลังแรงงาน มีแนะแนวอาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่าย การแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ 2564

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วันที่ 15 มี.ค.64 เวลา 09.00 น. นายบุญช่วย หอมยามเย็น รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดการสัมมนา เครือข่ายการแนะแนวอาชีพโครงการเตรียมความพร้อมจัดกำลังแรงงาน มีแนะแนวอาชีพ ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่าย การแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ 2564

ที่ห้องลิไท โรงแรมเพชร โฮเท็ล ต.ในเมือง อ.เมือง จ.กำแพงเพชร โดยมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชร สำนักงานส่งเริมการปกครองท้องถิ่นกำแพงเพชร และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

นางจรัสศรี สนามชัย จัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า การจัดการสัมมนาเครือข่ายแนะแนวอาชีพโครงการเตรียมความพร้อมแกื่กำลังแรงงาน กิจกรรมสร้างเครือข่ายแนะแนวอาชีพ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดขึ้นเพื่อ พัฒนาและขยายเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปใช้หรือปรับใช้ ในการแนะแนวอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้สามารถเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

ขอบคุณที่มา : ภาณุวัฒน์ พันธ์ชัย / ทีมข่าวนกกระจอก