ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว!

ข่าวนกกระจอก
 • 46
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  46
  Shares

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 9 ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว!

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ ตรวจติดตามแผนงาน/โครงการ พร้อมทั้งลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2561 ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระแก้ว โดยมีนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและให้ข้อมูลแผนงานโครงการต่างๆและลงพื้นที่

ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพวิสาหกิจชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกร การแปรรูปสมุนไพรและการแปลงชีวมวลสู่พลังงานและไบโอชา ที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฟาร์มจ่าทูล ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดสระแก้วได้ดำเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ

นายจิรายุ นันท์ธราธร ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ขอให้แต่ละอำเภอในพื้นที่จังหวัดสระแก้วดูแลรักษาโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณให้มีความยั่งยืนโดยเฉพาะเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ำ รวมถึงฝากให้จังหวัดกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับเนื้องานเพื่อเป็นการเร่งรัดการดำเนินงานของผู้รับจ้างและทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

สำหรับการเสนอขอรับงบประมาณในปี พ.ศ. 2562 ต้องเป็นโครงการที่ตอบสนองความจำเป็นเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยให้จังหวัดจัดลำดับความสำคัญและเร่งด่วนในการเสนอโครงการไปยังสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก