“เกษตรแพร่” จัดงาน “วันส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” 6-7 ธ.ค. นี้ 


ข่าวนกกระจอก
 • 93
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  93
  Shares

“เกษตรแพร่” จัดงาน “วันส้มเขียวหวาน และของดีเมืองแพร่” 6-7 ธ.ค. นี้

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 6 ธ.ค.61 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงาน “วันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่”โดยมี นายอำเภอวังชิ้น หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.แพร่ ร่วมเป็นเกียติ มีผู้นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนร่วมงาน ที่ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

Loading...

โดย นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การจัดงาน “วันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่” มีวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพไม้ผลให้ได้มาตรฐานตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP และอินทรีย์ รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรผู้ผลิตไม้ผล โดยมีกลุ่มเป้าหมายร่วมงานประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มเขียวหวาน จังหวัดแพร่ ผู้นำเกษตรกร องค์กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน เกษตรกร นักเรียน นิสิต นักศึกษา สถาบันการศึกษาที่สนใจเกี่ยวกับภาคการเกษตร และสื่อมวลชน จำนวน 300 คน

ทั้งนี้การจัดงาน “วันส้มเขียวหวานและของดีเมืองแพร่” ได้กำหนดจัดจำนวน 2 วัน ระหว่างวันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 ณ ลานหน้าที่กว่าการอำเภอวังชิ้น ซึ่งเป็นแหล่งปลูกส้มเขียวหวานมากกว่า 13,000 ไร่ ใกล้กับอำเภอลองมีพื้นที่ปลูกส้มเขียวหวานมากกว่า 3,000 ไร่ รวมพื้นที่ 2 อำเภอกว่า 17,000 ไร่ มาเป็นอันดับ 3 ของประเทศ และได้รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานจำนวน 2 กลุ่ม ประกอบด้วย อำเภอวังชิ้น จำนวน 1 กลุ่ม อำเภอลอง จำนวน 1 กลุ่ม เกษตรกร 90 ราย พื้นที่ 710 ไร่ นอกจากนี้ ยังมีจุดรับซื้อผลผลิตส้มส้มเขียวหวานในพื้นที่อำเภอวังชิ้นกว่า 10 จุด กระจายผลผลิตส้มเขียวหวานในพื้นที่จังหวัดและนอกพื้นที่จังหวัดแพร่ กว่า 10 จุด

ผลผลิตเป็นส้มเขียวหวานรุ่นแรกที่มีปริมาณมากในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม รุ่นที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายส้มเขียวหวาน เบอร์ 0 กิโลกรัมละ 22 บาท เบอร์ 1 กิโลกรัมละ 13 บาท เบอร์ 2 กิโลกรัมละ 9 บาท และส้มเขียวหวานคละเกรดกิโลกรัมละ 18 บาท ผลผลิตเฉลี่ย 2 ตันต่อไร่ นายวีระชัยกล่าวอีกว่า การจัดงานครั้งนี้ ได้กำหนดให้มีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาเรื่อง “การพัฒนาส้มเขียวหวานจังหวัดแพร่สู่ตลาดเกษตรปลอดภัย และการกระจายสินค้าสู่ตลาดสากล” กิจกรรมการประกวดผลผลิตส้มเขียวหวาน กิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากส้มเขียวหวาน และการจำหน่ายผลผลิตส้มเขียวหวานจากแปลงใหญ่และนอกแปลงใหญ่

สินค้าเกษตรปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร ผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรใน ศพก. กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดแพร่ จำนวน 30 คูหา พร้อมกับการ ให้คำปรึกษาแนะนำ บริการความรู้เกี่ยวกับส้มเขียวหวาน และพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ให้มีคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน การบริหารกลุ่มและการเจรจาธุรกิจด้านการตลาดส้มเขียวหวาน และผลิตผลทางการเกษตรอื่นๆ นอกจากนี้ยังกิจกรรมบันเทิง อาทิ การแสดงศิลปวัฒนธรรม และการแสดงดนตรีวงกาสะลอง จังหวัดแพร่

 

ทีมข่าวนกกระจอก

 • 93
  Shares