พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานพระทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562


ข่าวนกกระจอก
 • 54
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  54
  Shares

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานพระทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ 2562

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โปรดให้พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เสด็จเป็นประธานพระทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ และประทานถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี แก่ผู้ชนะการแข่งขันหุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561

Loading...

ซึ่งมีผลงานของนักศึกษาอาชีวศึกษา เข้าร่วม ประกวด จำนวนทั้งสิ้น 180 ผลงาน เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากแนวความคิด ริเริ่ม สร้างสรรค์ ของนักเรียน นักศึกษา ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติ

เกิดกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงซึ่งจะนำไปสู่รากฐานของการวิจัยเพื่อพัฒนาผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ สนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องการสร้างงาน สร้างรายได้

ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองเพื่อจะได้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ โดยแบ่งการประกวดเป็น 9 ประเภท ซึ่งมีผลการประกวด ดังนี้

ประเภทที่ 1 สิ่งประดิษฐ์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รางวัลชนะเลิศ อุปกรณ์มัดอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

ประเภทที่ 2 สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ รางวัลชนะเลิศ เครื่องสลัดน้ำผึ้งลำไยขนาดเล็ก วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ประเภทที่ 3 สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รางวัลชนะเลิศ เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภทที่ 4 สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร รางวัลชนะเลิศ ละแซพร้อมน้ำยากึ่งสำเร็จรูปวิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
ประเภทที่ 5 สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ รางวัลชนะเลิศ เครื่องประดับหัตถศิลป์ถิ่นล้านนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ประเภทที่ 6 สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Honor Awards เครื่องจำหน่าย ผ้าอัดเม็ดอเนกประสงค์ผ่านระบบ QR Code วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ

ประเภทที่ 7 สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย รางวัลชนะเลิศและรางวัล Honor Awards เตียงช่วยอำนวยความสะดวกในการถ่ายเอกสารวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ประเภทที่ 8 สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพรางวัลชนะเลิศ แผ่นพืชคลุมดินวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
ประเภทที่ 9 สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน (Internet of Things : IOT) รางวัลชนะเลิศ Smart Home วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี

ส่วนผลการแข่งขันหุ่นยนต์อาชีวศึกษา ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ราย แบ่งเป็น 5 ประเภท ได้แก่ หุ่นยนต์ยุวชนอาชีวศึกษา ทีมศ.อาทิตย์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยล้าน จังหวัดเชียงราย

หุ่นยนต์อาชีวศึกษา ABU ทีมขุนด่านปราการชล วิทยาลัยเทคนิคนครนายก หุ่นยนต์กู้ภัยอาชีวศึกษา ทีมเซาะกราว โรบอท วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ หุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม ทีม Btec Arm Robot วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

 

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สอศ.

 • 54
  Shares