จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

จังหวัดสระแก้ว ต้อนรับคณะกรรมการติดตามผลการดำเนินงาน จังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

12 มิ.ย. 62 ที่ วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายณัฏฐชัย  นำพูลสุขสันติ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะกรรมการ TO B(E NUMBER ONE และ สมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ นายพิสุทธิ์ บุษยพรรณพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานตรวจเยี่ยมฯ พร้อมด้วย คณะกรรมการติดตามผลการการดำเนินงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับเพชรและยอดเพชร ประจำปี 2562 ระดับประเทศ

โดยขบวนกลองยาว และ สมาชิกTO BE NUMBER ONE นำคณะกรรมการเดินเข้าอาคารเพื่อชมนิทรรศการ จากชมรมTO BE NUM BER ONE จากสถานศึกษาในจังหวัดสระแก้ว /ชมการแสดงดนตรี /ชมบูธนิทรรศการ นวัตกรรม TO BE NUMBER ONE /นิทรรศการ “สิ่งดีดี ทูบีนัมเบอร์วันสระแก้ว” /ชมการแสดงของ สมาชิก TO BE NUMBER ONE Dancercise 2019 และรับฟังผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จากคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE

จังหวัดสระแก้ว ได้น้อมนำพระปณิธานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE มาดำเนินการตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา จนถึงปี 2554 ได้รับรางวัลจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่นระดับประเทศ จังหวัดมีนโยบายให้เยาวชนอายุ 6-24 ปี

ทุกคนเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE สมาชิกกลุ่มเป้าหมาย 6-24 ปี จำนวน 133,671 คน คิดเป็นร้อยละ 96.9 สมาชิกทุกกลุ่มอายุ จำนวน 359,850 คน คิดเป็นร้อยละ 67.9 มีศูนย์เพื่อนใจ จำนวน 137 แห่ง โดยมีวิสัยทัศน์ TO BE NUMBER ONE “เยาวชนสระแก้ว ดี เก่ง กล้า ร่าเริง แข็งแรง ห่างไกล ยาเสพติด

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก