คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ลงพื้นที่สอดส่องโครงการ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในพื้นที่อำเภอแก่งคอย (ชมคลิป)

วันที่ 20 มิ.ย.62 นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน ในฐานะประธาน คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ที่บ้านหนองแหน ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย

โครงการขุดลอกคลอง และโครงการพัฒนาปรับปรุงสิ่งอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และท่องเที่ยววิถีชุมชนลุ่มน้ำเจ้าพระยา ป่าสัก กิจกรรมพัฒนายกระดับแหล่งท่องเที่ยวซ่อมสร้างถนนลาดยาง สายบ้านบึงไม้ บ้านโป่งก้อนเส้า ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จากนั้นได้ประชุมคณะกรรมการ กธจ. ที่ห้องประชุมผาเสด็จ อำเภอแก่งคอย เพื่อสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า

จากการสอดส่องโครงการของคณะกรรมการพบว่าสามารถทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดี สมบูรณ์ และจากการลงพื้นที่ติดตามครั้งนี้ โครงการสร้างถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 7 กม. ดำเนินการไปแล้วประมาณร้อยละ 25 ใช้งบประมาณ 24 ล้านบาท และได้ให้ข้อเสนอกับทางหลวงชนบทเสริมเรื่องไหล่ทาง

และเครื่องหมายจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน ซึ่งถนนสายนี้หากดำเนินการเสร็จจะทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็นถนนที่เชื่อมต่อได้หลายเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยว ส่วนโครงการขุดลอกคลองดำเนินการแล้วเสร็จ เกษตรกรจะได้รับประโยชน์อย่างมากทั้งเกษตรกรที่จะปลูกพืชและเกษตรกรไม้ล้อม ซึ่งเป็นแหล่งไม้ล้อมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ แต่มีข้อเสนอแนะให้ผู้รับผิดชอบโครงการดำเนินการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันดินพังทลาย

สำหรับจังหวัดสระบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 231,909,602 บาท งบกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 57,334,414.56 บาท งบกลางเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นที่อยู่ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ จำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 11,290,600 บาท

ชมคลิป

 

ขอบคุณที่มา : ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ / ทีมข่าวนกกระจอก