สระแก้ว – ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สระแก้ว – ขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับ พรบ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ (24 มิ.ย.62) ห้องประชุมบูรพา ศาลากลางจังหวัดชั้น 4 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว จัดประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกี่ยวกับ “พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ทั้งนี้เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะของทีมสหวิชาชีพและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีขั้นตอน

เทคนิคการสัมภาษณ์ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนขั้นตอนประสานล่าม และสถานที่พักระหว่างรอการวินิจฉัย กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย หน่วยงานด้านปกครอง ทหาร ตำรวจ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งของมนุษย์ สัวสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 50 คน โดยมี พ.ต.อ.ชูศักดิ์ อภัยภักดิ์ รองผู้กำกับการ(สอบสวน)กลุ่มงานสอบสวน กองกำกับการ 1 กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ เป็นวิทยากรให้ความรู้

เรื่อง การค้ามนุษย์ตามกฎหมายที่แก้ไขฉบับปัจจุบัน มี 8 รูปแบบ (การค้าประเวณี,การผลิตหรือเผยแพร่สื่อหรือวัตถุลามก/การแสวงหาประโยชน์ทางเพศในรูปแบบอื่น,การเอาคนลงเป็นทาส,การนำมาขอทาน,

การบังคับใช้แรงานหรือบริการ,บังคับตัดอวัยวะเพื่อการค้า,การอื่นใดคล้ายกับการขูดรีดบุคคล) /องค์ประกอบของการเกิดเหตุการค้ามนุษย์และแนวทางป้องกัน (บุคคล ความต้องการของบุคคล และสถานที่เกิดเหตุ)

การป้องกันโดยจัดโครงการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเผยแพร่โทษทัณฑ์ทางอาญาหากมีการก่อเหตุซึ่งจะได้รับโทษ 2 เท่าของคดีอาญาทั่วไป / การใช้อำนาจของพนักงานเจ้าหน้าที่ในการตรวจค้น จับกุมและช่วยเหลือผู้เสียหาย โดยต้องเป็นเจ้าพนักงานที่ได้รับการแต่งตั้ง (ในพื้นที่ได้แก่ผู้กำกับการสถานีตำรวจ

) และต้องมีเจ้าหน้าจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปร่วมดำเนินการ เรียกว่า สหวิชาชีพ) /การดำเนินการของทีมสหวิชาชีพในการสัมภาษณ์เบื้องต้นสำหรับการคัดแยกผู้เสียหายและกรณีศึกษาตัวอย่างคดีเพื่อการเตือนภัยสังคมให้ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์

เช่น คนไทยถูกหลอกลวงไปค้าประเวณีต่างประเทศที่แอฟริกา และการช่วยเหลือลูกเรือประมงไทยที่อินโดนีเซีย เป็นต้น สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการยกระดับให้อยู่ใน TIER 2

และที่ประชุมสุดยอดอาเซียนวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ที่กรุงเทพมหานคร ได้ยกเรื่องการค้ามนุษย์มาบรรจุในวาระแรกของการประชุมผู้นำประเทศอาเซียน โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ถือเป็นการปฏิบัติงานระดับประเทศ อีกด้วย

 

 

ขอบคุณที่มา : สุพจน์ คนชายแดนไทย / ทีมข่าวนกกระจอก