มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ สสส. ใช้ศิลปะสร้างสุข เยียวยาเด็กๆ กลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรมสู่การเป็น “นักสื่อสารสุขภาวะ” 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ร่วมกับ สสส. ใช้ศิลปะสร้างสุข เยียวยาเด็กๆ กลุ่มเปราะบางทางพฤติกรรมสู่การเป็น “นักสื่อสารสุขภาวะ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข มุ่งหวังบำบัดฟื้นฟูเยียวยาค้นหา และส่งเสริมศักยภาพเด็กกลุ่มเปราะบางและมีปัญหาพฤติกรรมให้กลับมาเข้าใจและมองเห็นคุณค่าที่มีอยู่ในตัวเอง

สร้างการเปลี่ยนแปลงจนนำสู่การก้าวไปเป็นนักสื่อสารสุขภาวะ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. กล่าวว่า “การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดีครบทั้ง 4 มิติ คือ กาย ใจ สังคม ปัญญา เป็นหนึ่งในภารกิจหลักของ สสส. เราตระหนักดีว่ากลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่เป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นนักสื่อสารที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง

 

และสร้างสังคมสุขภาวะในอนาคต ทว่าอย่างไรก็ตาม เราพบว่าปัจจุบันยังมีกลุ่มเด็กและเยาวชนอีกจำนวนหนึ่ง ที่ยังขาดโอกาสในการที่จะเข้าถึงกระบวนการและสื่อสร้างสรรค์ ทำให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้อาจก้าวไปสู่หนทางที่ผิด เกิดปัญหาทางด้านพฤติกรรม มีการใช้ความรุนแรง จนทำให้อาจนำสู่การเลือกทางเดินของชีวิตที่ผิดพลาด

โครงการนี้จะเป็นหนึ่งในโครงการที่ทำให้เด็กๆ ที่มีปัญหากลุ่มนี้ได้มีโอกาสเข้าถึงสื่อและพื้นที่สร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการทางศิลปะบำบัด ที่จะช่วยให้เขาได้เรียนรู้ ตระหนักถึงคุณค่าของตัวเอง จนเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในตัวของเขาเอง และการก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารสุขภาวะคือสามารถสื่อสารสิ่งที่ดีมีคุณค่าออกมาสู่สังคม”

ด้าน บุญนิสา บุญประสพ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้เป็นโครงการต่อเนื่องปีที่ 2 จากปีที่แล้วที่เราประสบความสำเร็จกับกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนต้น

 

สำหรับปีนี้กลุ่มเป้าหมายเราขยับมาที่เด็กและเยาวชนในกลุ่มประถมศึกษาตอนปลาย โดยเป็นกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางและมีปัญหาทางด้านพฤติกรรม โครงการฯ ได้เปิดโอกาสให้เด็ก ๆ กลุ่มนี้มาเข้าร่วมกระบวนการศิลปะบำบัด ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2562 จนถึงเดือนมีนาคม 2563

ด้วยกระบวนการของศิลปะและละครสร้างสรรค์ จะทำให้เด็กๆ ได้ค้นพบคุณค่าของตนเอง เกิดสุขภาวะทางปัญญา เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีทั้งตัวเขาเอง นำสู่การแบ่งปันสู่คนรอบข้างและสังคมรอบตัวต่อไป” โครงการพัฒนานักสื่อสารสุขภาวะด้วยกระบวนการสื่อศิลปะสร้างสุข

จะมีการจัดแสดงผลงานนิทรรศการศิลปะสร้างสุขและละครสร้างสรรค์ที่เป็นผลงานของเด็ก ๆ สู่สาธารณชน ในช่วงเดือนธันวาคม 2562 และจะมีกิจกรรมให้เด็กๆ ได้ส่งความสุขนี้ต่อให้เพื่อนๆ ด้วยกิจกรรมจิตอาสาแบ่งปันรอยยิ้มเป็นการปิดท้ายโครงการในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2563

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก / สสส.