สหภาพแรงงาน ทอท. ออกโรงยันให้ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ชี้แจ้งหลายประเด็นให้ชัดเจน (ชมคลิป)

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สหภาพแรงงาน ทอท. ออกโรงยันให้ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ชี้แจ้งหลายประเด็นให้ชัดเจน (ชมคลิป)

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมคณะได้เดินทางมาที่สถานที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ที่อากาศยานสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้าสถานที่ก่อสร้างโครงการห้างเซ็นทรัล วิลเลจ ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
เพื่อตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางพลี ที่มาประจำการ ประจำจุดดังกล่าว เพื่อรักษาความสงบและป้องกันการรุกล้ำแนวที่ดินของกรมธนารักษ์ ที่อยู่ในความดูแลของท่าอากาศยานไทย พร้อมเข้าตรวจแนวเขตที่ดินที่อยู่ในความดูแลของบริษัทท่าอากาศยานไทย โดยใช้เวลาประมาณ 30 นาที
นายณัฐวุฒิ ทาอินต๊ะ ประธานสหภาพแรงงาน บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้ออกมาเปิดเผยว่า ทอท.อยู่ในสถานะผู้ได้รับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558) มาตรา 60/15 ที่มีการระบุถึงการรักษาสนามบินดูแลการบริหารภายในสนามบินอนุญาตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
ในข้อบังคับของคณะกรรมการการบยินพลเรือน ประกอบกฎหมายอื่นที่ประกาศกำหนดให้มีหน้าที่ตามคู่มือการดำเนินงานสนามบินที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เฝ้าระวัง และรายงานตามที่ระบุไว้ในคู่มือที่ประการกำเนินงานสนามบิน ทั้งภายในเขตหรือบริเวณใกล้เคียงสนามบิน
อันส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ร่วมทั้งใช้การดำเนินการตามเงื่อนไขท้ายใบรับรองการดำเนิจงานสนามบินสาธารณะ ที่สนามบินต้องดำเนินการตามกระบวนการที่รัฐกำหนดตามกรณีที่ระบุ เช่นกรณี Air disptay นอกจากนี้ ทอท. ยังต้องปฎิบัติตามกฎหมายในฐานะ สนามบินรับรองสาธารณะ ตาม พ.ร.บ.การเดินอากาศ พ.ศ.2497 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2558 ) มาตรา 60 / 15
หน้าที่ผู้ได้ใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ และมาตรา 58 59 60 เรื่องเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และเงื่อนไขและข้อจำกัดประกาศท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะทุกแห่ง และต้องปฎิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน ที่เกี่ยวข้องในแต่ละเรื่อง Standard and recommend ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ ที่รัฐยังออกกฎหมาย มาบังคับใช้ไม่ไม่ครอบคลุม ก็จะบูรณาการกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ดังนั้น กรณีการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิเลจ ในเขตตวามปลอดภัยทางการบินที่ ทอท.มีอำนาจทางกฎหมายทางการบิน ทอท.จะต้องรับผิดชอบหากไม่ดำเนินการใด ๆ เพราะหากมีการตรวจสอบจากหน่วยงานที่กำกับดูแลกิจการการบินแล้ว พบว่า การนำมาตรฐาน ICAO มาใช้บังคับในประเทศ (Effective lmplementation หรือ El ) ของประเทศไทยไม่เป็นไปตามที่กำหนด
หรือมาตรฐานการบริหารความปลอดภัยด้านการบินของประเทศไทย มีข้อบกพร่อง (ติดธงแดง)จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ ที่ผ่านมาการตรวจสอบไม่ใช่เฉพาะเรื่องความสูงเท่านั้น แต่ยังมีหลายประเด็นที่เกี่ยวข้อง เพราะถึงแม้ว่า พื้นที่ของเซ็นทรัล วิลเลจ จะอยู่นอกเขตสนามบิน แต่ก็ยังเป็นบริเวณใกล้เคียง สนามบิน โดยเฉพาะในแนวบินร้อนลง จะมีกิจกรรมใด ๆ หรือใช้พื้นที่ก่อสร้างจะอยู่ภายใต้การกำกับตรวจสอบจากภาครัฐ (กพท.)
ที่จะต้องตรวจสอบกิจกรรมดังกล่าว ว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานสนามบินหรือไม่โดยนอกจากการตรวจสอบสิ่งก่อสร้างอันเป็นสิ่งกีดขวางในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศแล้งต้องพิจารณา ประเด็นต่าง ๆ เช่นการรบกวนสัญญาณเครื่องช่วยในการเดินอากาศ และแสงไฟภายนอกสนามบิน อันส่งผลต่อการปฎิบัติการบิน ที่ต้องมีการควบคุมตามข้อกำหนด ICAO กิจกรรมที่อาจเกิดมีควัน
ที่ส่งผลให้ทัศนวิสัยสนามบินลดลง โดยเฉพาะการมองเห็นทางวิ่งในแนวร่อนลง และกิจกรรมที่อาจจะนำไปสู่การนำนกมาอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว รวมไปถึงการใช้แสงเรเซอร์ Laser emission free zone ที่เกิดขึ้นจากบริเวณภายนอกใกล้เคียงสนามบิน ที่ไม่ได้ถูกนำมาพิจรณาในการทำแผนแม่บท และถูกกำกับจากรัฐ
ฉะนั้น การก่อสร้างห้างเซ็นทรัลวิเลจ อาจส่งผลกระทบต่อสนามบินของ ทอท. อันเกิดจากกิจกรรมภายนอกสนามบินแต่ใกล้เคียงสนามบินที่อยู่นอกเหนือภายใต้การกำกับของ ทอท.จึงขอเสนอให้มีการประชุมหารือในระดับนโยบายสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยเร่งด่วน เพราะหากไม่ดำเนินการใด ๆ อาจเข้าข่ายว่า ทอท.ซึ่งเป็นผู้ดุแลที่ราชพัสดุดังกล่าว
ละเลยการปฎิบัติหน้าที่ และอาจส่งผลให้ประเทศไทยติดธงแดงอีกครั้ง นอกจากนี้ข้อมูลการก่อสร้างห้างเซ็นทรัล วิลเลจ มีการกระทำที่เข้าข่ายผิด พ.ร.บ.ผังเมืองหลายประการ เช่นการถมลำรางสาธารณะ การปลูกสร้างอาคารในพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่ใช้สอยมากเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดย พ.ร.บ.ผังเมืองกำหนดให้อาคารมีพื้นที่ใช้สอยได้ไม่เกิน 2000 ตารางเมตร
และหากเป็นพื้นที่ตาบอดเช่นกรณีนี้ จะปลูกสร้างได้เพียง 200 ตารางเมตร ต่อ 1 ใบอนุญาต อย่างไรก็ตามพื้นที่ใช้สอยสูงสุดของกฎหมายกำหนดไว้ว่า สิ่งปลูกสร้างรวมแล้วต้องไม่เกินร้อยละ 10 ของพื้นที่ ซึ่งกรณีนี้มีพื้นที่รวมประมาณ 100 ไร่ แต่จากการแถลงข่าวของเซ็นทรัล พบว่าห้างเซ็นทรัล วิลเลจ มีพื้นที่ใช้สอยราว 4 หมื่นตาร่างเมตร คิดเป็นร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด
ซึ่งถือว้าเกินเพาดานกฎหมายที่กำหนดไว้ นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวแปลงดังกล่าวยังอยู่ในข้อบังคับที่ห้ามให้มีการก่อสร้างโรงแรม และยังมีการผิดดำเนินการที่เข้าข่ายผิดกฎ ICAO อีกหลายประการ จึงขอเรียกร้องให้เซ็นทรัล ชี้แจงประเด็นเหล่านี้ให้ชัดเจน เพราะ ทอท. ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนผู้กระทำผิดกฎหมายได้

ชมคลิป

 

ภาพ / ข่าว ทีมข่าวนกกระจอก