ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม นักเรียน-นักศึกษา "แต่งกายล่อแหลม-ชู้สาว-ลามกอนาจาร" ในสถานศึกษา - ข่าวนกกระจอก

ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม นักเรียน-นักศึกษา “แต่งกายล่อแหลม-ชู้สาว-ลามกอนาจาร” ในสถานศึกษา

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ราชกิจจาฯ ประกาศห้าม นักเรียน-นักศึกษา “แต่งกายล่อแหลม-ชู้สาว-ลามกอนาจาร” ในสถานศึกษา

 

วันที่ 30 ส.ค.2562 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศ กฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่2) พ.ศ.2562 ว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (6) และ (7) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(6)ก่อเหตุทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายผู้อื่นเตรียมการหรือกระทำการใดๆ อันน่าจะก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนหรือรวมกลุ่มหรือมั่วสุมเพื่อกระทำ การดังกล่าว

(7) แสดงพฤติกรรมทางชู้สาวอันไม่เหมาะสม กระทำการลามกอนาจาร แต่งกายล่อแหลม หรือไม่เรียบร้อยในโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือแต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษาไม่เรียบร้อย”

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน(9) ของข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา พ.ศ.2548 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน“(9)เที่ยวเตร่ นอกสถานที่พักรวมกลุ่มหรือมั่วสุมอันเป็นการสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ratchakitcha