วี-พลาส MOU เทคนิคกรุงเทพฯ พัฒนา..นวัตกรรมสุขภาพ-ความงาม !!

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

วี-พลาส MOU เทคนิคกรุงเทพฯ พัฒนา..นวัตกรรมสุขภาพ-ความงาม !!

รอ.นพ. พิชาญศักดิ์ บุญมาศ ประธานบริหาร บริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และแนวคิดประเทศไทย 4.0 ซึ่งได้มีการกล่าวถึงการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้นวัตกรรมเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผนวกกับประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Complete Aged Society)

ซึ่งคาดว่าในปี 2564 จะมีประชากรสูงอายุถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมดจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมและการดูแลสร้างเสริมให้มีสุขภาพที่ดี รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ความงาม และความปลอดภัย  รอ.นพ. พิชาญศักดิ์ ยังกล่าวต่ออีกว่า บริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนวัตกรรมสุขภาพและความงาม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสถานการณ์ดังกล่าว เมื่อเร็วๆนี้ ทางบริษัท วีพลาสติก เซอเจอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด

จึง ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดย ดร.สุกิจ นิตินัย อธิการบดี ให้เกียรติเป็นผู้ร่วมลงนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างและพัฒนาบุคลากร การฝึกอบรมสัมมนา การวิจัยและพัฒนา รวมถึงการดาเนินกิจกรรมต่างๆ อันนาไปสู่ความเป็นเลิศทางด้านนวัตกรรมสุขภาพ ความปลอดภัย เวชสำอาง และความงามต่อไป

 

 

 

 

 

ทีมข่าวนกกระจอก