สภาเด็กและเยาวชนกรุงเก่า จัดวันวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 - ข่าวนกกระจอก

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเก่า จัดวันวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สภาเด็กและเยาวชนกรุงเก่า จัดวันวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562

ผู้สื่อข่าว รายงานว่า ที่ โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน วันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2562 มีนาย ศุภโชค กลึงกลม ประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงาน และให้การตอนรับ พร้อมด้วย สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เด็กและเยาวชนจากสถานศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกว่า 400 คน

ทั้งนี้ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบนพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพะนครศรีอยุธยา เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๒ ขึ้นเพื่อให้เด็กและยาวชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วม ในการพัฒนาด้านต่างๆ ส่งเสริมให้เยาวชน เป็นผู้มี คุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีวินัยเสียสละชื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้และส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ทักษะชีวิตด้านต่างๆ โดยในวันนี้ทาสีอาคารเรียน ทาสีสนามกีฬา ทาสีสนามเด็กเล่น ประปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน ปลูกต้นไม้ 50 ต้น

นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เห็นได้ว่าเด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต ในการพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเป็นทั้งคนดีคนเก่งมีความคิดสร้างสรรค์ มีความรู้และสามารถปรับตัวได้ดีในโลกแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เริ่มตั้งแต่ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น และสังคม รวมทั้งส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนที่เป็นกลไกที่สำคัญอย่างยิ่ง

ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมมีจิตอาสา ร่วมคิดร่วมตัดสินใจ ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์มีวินัยเสียสละ ซื่อสัตย์มีความรับผิดชอบ และเป็นที่ได้รับการยกย่องเชิดชูจากสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมให้เด็กมีความรู้ และส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ทักษะชีวิตด้านต่างๆ เพื่อเตือนใจเยาวชนให้ตระหนักว่า พวกเขานั้นมีพลังบริสุทธิ์อันหนักแน่นจริงจังที่สามารถเป็นประโยชน์ในการช่วยพัฒนาประเทศชาติ ต่อไปในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี / ทีมข่าวนกกระจอก