อยุธยา – มจร.จัดงานวันสันติภาพสากล ชู “ สติ – สมาธิ ” สู่สถานศึกษายุคดิจิทัล

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

อยุธยา – มจร.จัดงานวันสันติภาพสากล ชู “ สติ – สมาธิ ” สู่สถานศึกษายุคดิจิทัล

เมื่อเวลา 9.30 น. วันที่ 21 กันยายน 2562 ที่ อาคาร มวก. ๔๘ พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธาน เปิดการจัดประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้หัวขอเรื่อง “ สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ Mindfulness and Concentration: The Path to Peace ” จัดขึ้นเนื่องในวันสันติภาพสากล หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย โดยมีคณะสงฆ์ ครู อาจารย์ นักศึกษา เข้าร่วมกว่าหลายร้อยคน

พระเทพปวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  กล่าวปาฐกถาเปิดงานในหัวข้อ “ สติและสมาธิ: วิถีสู่สันติภาพ ว่า วันสันติภาพโลก ตรงกับ วันที่ ๒๑ กันยายน ของทุกปี จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการหยุดใช้ความรุนแรง ถ้าทุกคนหยุดแม้เพียง ๑ นาที ความสันติย่อมเกิดขึ้นแก่โลก ​จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง บรรยายในหัวข้อ “ Mindful Digital: Changing Our life Changing the world : สติดิจิทัล: เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนโลก ”

ถ่ายทอดเรื่องราวในฐานะวิศวกรที่มีส่วนสำคัญในสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้แก่ประเทศไทยหลายเรื่อง โดยรากฐานสำคัญของการออกแบบวัตถุภายนอกได้ ต้องสำเร็จมาจากการออกแบบภายในใจ ซึ่งตัวแปรในการออกแบบภายใน คือ “สติ”และเพราะสติทำให้ ‘สติวิศวกร’ ท่านนี้ นำเอาไปออกแบบจิตใจของท่าน จึงทำให้จิตใจมีพลังแข็งกล้ามากพอ จนสามารถสร้างนวัตกรรมเปลี่ยนชีวิตพิชิตโลกได้อย่างในปัจจุบัน

​ต่อจากนั้นร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับตัวแทนครูยุคใหม่ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ กระบวนการผลิตครูให้มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ที่มีสติและสมาธิเป็นฐานที่เอื้อต่อสถานศึกษาในยุคดิจิทัล ” โดย คณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการศึกษา คณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ “ สติ ” และ “ สมาธิ ” เป็นพื้นฐานการศึกษาของเยาวชนไทย และความจำเป็นที่จะนำเข้าสู่สถานการศึกษาทั่วประเทศ โดยมีผลการศึกษาวิจัยจากสถานศึกษาต้นแบบที่ประสบความสำเร็จอย่างน่าพอใจเป็นเครื่องยืนยัน พร้อมให้สถานศึกษา คณาจารย์จากคณะครุศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์ นำแนวทางไปปรับใช้ให้เกิดสัมฤทธิผลต่อตัวนักเรียน นิสิต นักศึกษาทั่วประเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : ศักดริน  พุทธคาวี  / ทีมข่าวนกกระจอก