สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของพุทธศาสนา จากวัดต่างๆ ใน 5 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่อยู่ในกฎหมายความมั่นคงของ จ.สงขลา

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ  ยุทธศาสตร์ความมั่นคงของพุทธศาสนา จากวัดต่างๆ ใน 5 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่อยู่ในกฎหมายความมั่นคงของ จ.สงขลา

ที่ หอประชุมวัดนาทวี ต.นาทวี อ.นาทวี จ.สงขลา ได้จัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคงกิจการพระพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 อำเภอของ จังหวัดสงขลา โดยมีพระราชวรเวที เจ้าคณะจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา และมีเจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สายพิรุณ เพิ่มพูน บรรยายในหัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาของประเทศไทยในยุคดิจิทัล โดยมีพระสังฆาธิการ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ และพระสงฆ์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจำนวน 152 รูป จากวัดต่างๆ ใน 5 อำเภอ ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ที่อยู่ในกฎหมายความมั่นคงของ จ.สงขลา

โดยในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ คือการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา และในด้านความมั่นคงในพื้นที่เสี่ยง ใน 5 อำเภอ เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์ และการเข้าเพื่อประวสานประโยชน์กับหน่วยงานในพื้นที่ ทั้งในเรื่องของความมั่นคง เช่น กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า และ ศูนย์อำนวยการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ สำนักพุทธศาสนา วัฒนธรรมจังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงาน ที่มีส่วนในการส่งเสริม สนับสนุนกิจการสงฆ์ ในพื้นที่

เพราะที่ผ่านมา ผู้นำพระสงฆ์ในพื้นที่ส่วนใหญ่ ยังขาดความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องของการทำแผนปฏิบัติการ ในการพัฒนา ทั้งในเรื่องของความมั่นคง และด้านการเข้าถึงงบประมาณ เพื่อการพัฒนา รวมทั้งในเรื่องของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงการสงฆ์ ซนการการ สัมมนาในครั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นวิทยากร ได้ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องบกับวงการสงฆ์ และกฎหมายเรื่องการเสียภาษี ที่เป็นภาระของวัด เช่นภาษีค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และการเสียภาษีรายได้ของวัด หลังจากนั้นได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ”โอกาสเชิงกลยุทธ์ความท้าทายและความได้เปรียบของกิจการพุทธศาสนาในพื้นที่เสี่ยงภัย 5 อำเภอชายแดนภาคใต้

โดยพระอาจารย์ภัทร อริโย เจ้าคณะอำเภอนาทวี /เจ้าอาวาสวัดนาทวี ได้กล่าวว่า ความมุ่งหวังในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการศาสนา กฎหมาย และ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงมาในครั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ในเรื่องยุทธศาสตร์ การทำแผนยุทธศาสตร์ให้กับพระสงฆ์ผู้เข้าร่วมสัมมนา และจะร่วมกันร่างแผนยุทธศาสตร์ และโครงสร้างเชิงยุทธศาสตร์ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของผู้นำสงฆ์ใน 5 อำเภอ ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ของ จ.สงขลา เพราะที่ผ่านมา ยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน และต่างคนต่างทำ ทำให้ขาดความมั่นคง มีปัญหาอุปสรรค ของการแก้ปัญหา และการพัฒนามาโดยตลอด สำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ใช้เวลา 2 วัน

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / ทีมข่าวนกกระจอก