กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ กว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร - ข่าวนกกระจอก

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ กว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

กรมการจัดหางาน เตรียมตำแหน่งงานว่างทั่วประเทศ กว่า 70,000 อัตรา พร้อมฝึกทักษะฝีมือเพิ่ม รองรับการปรับโครงสร้างองค์กร

 

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน เผยว่า หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน มีความห่วงใยต่อพนักงาน ที่อาจได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างองค์กรและลดจำนวนพนักงาน ได้สั่งการให้กรมการจัดหางานเฝ้าติดตามสถานการณ์การจ้างงาน พร้อมเตรียมตำแหน่งงานว่างรองรับ  กรมการจัดหางานได้จัดหาตำแหน่งงานว่างรองรับทั่วประเทศ จำนวน 79,247 อัตรา ตำแหน่งที่ต้องการมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ

แรงงานด้านการผลิต / พนักงานขาย / เสมียน พนักงานทั่วไป พนักงานธุรการ / พนักงานบริการลูกค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ตั้งแต่ระดับ ปวช.- ปวส. จนถึงปริญญาตรี ความต้องการแรงงานดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า การเรียนในสายอาชีพเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ จึงขอให้ปรับเปลี่ยนทัศนคติ มุมมองต่อการเลือกศึกษามาเลือกเรียนในสายอาชีพ เพื่อจะได้มีงานทำเมื่อจบการศึกษา สามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับตนเอง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

กรมการจัดหางาน มีสำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด และสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 รับขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน รับขึ้นทะเบียนสมัครงานและจับคู่ตำแหน่งงานว่าง ตลอดจนให้คำปรึกษา แนะแนวอาชีพ และแนะนำการประกอบอาชีพอิสระ
ช่องทางการให้บริการหลายช่องทาง คือ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 ศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) เว็บไซต์ www.doe.go.th/smartjob
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ / กรมจัดหางาน