ครม.เห็นชอบ จัดสวัสดิการ “ช่วยแม่วัยรุ่น” เน้นฝึกอาชีพ หาที่รับเลี้ยงเด็กในกรณีไม่พร้อมดูแลบุตร ช่วยให้ศึกษาต่อได้

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

ครม.เห็นชอบ จัดสวัสดิการ “ช่วยแม่วัยรุ่น” เน้นฝึกอาชีพ หาที่รับเลี้ยงเด็กในกรณีไม่พร้อมดูแลบุตร ช่วยให้ศึกษาต่อได้

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจัดสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ…. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยจัดให้มีการสร้างเครือข่ายเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่แม่วัยรุ่นจะได้รับ เช่น การฝึกอาชีพหรือจัดหาที่ฝึกอาชีพให้กับแม่วัยรุ่นที่ประสงค์จะประกอบอาชีพ จัดหาที่รับเลี้ยงเด็กในกรณีที่ไม่พร้อมดูแลบุตร จัดหาที่พักที่เหมาะสม และช่วยประสานให้สามารถศึกษาต่อได้ ซึ่งสวัสดิการที่รัฐจัดให้กับแม่วัยรุ่นนี้ก็เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข และสามารถเลี้ยงดูเด็กที่เกิดมาให้มีพัฒนาการที่สมวัย โดยร่างกฎกระทรวงฯ ฉบับดังกล่าวจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

 

ขอบคุณที่มา : รัฐบาลไทย

ขอบคุณภาพประกอบหน้าปก : pixabay / shutterstock