ผู้ว่าสมุทรสาคร จัดโครงการจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดคลองดำเนินสะดวก !!

ข่าวนกกระจอก
 • 286
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
  286
  Shares

วันนี้ (12 สิงหาคม 2561) เวลา 14.00 น. ที่บริเวณคลองดำเนินสะดวกหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 โดยทำความสะอาดโดยการเก็บขยะ ผักตบชวา ในคลองดำเนินสะดวก โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอบ้านแพ้ว ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก


ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน และมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษาต่อยอดโครงการและพระราชกรณียกิจ อันเนื่องจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ทรงกรุณาโปรดเกล้าให้ส่วนราชการต่างๆ และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำคูคลองในพื้นที่ เพื่อยังประโยชน์สุขให้บังเกิดแก่พสกนิกรของพระองค์ตามวิถีแห่งความพอเพียง และเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แสดงออกถึงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561


จังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่แสดงถึงความจงรักภักดี และความสมัครสมานสามัคคี จุดประกายการทำคุณงามความดี ให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป

ที่มา : ชูชาติ แดงพยนต์ /ข่าวนกกระจอก