รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปิดและมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ปิดและมอบประกาศนียบัตร การฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

ที่ทัณฑสถานหญิงชลบุรี อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ เป็นประธานพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓
โดยทางทัณฑสถานหญิงชลบุรี ได้กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อม ก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) โดยรุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ตามที่กรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) ได้เริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ – ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

โดยแยกเป็นกลุ่มเนื้อหาในการเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังเพื่อกลับคืนสู่สังคม มีการแบ่งการฝึกอบรม โดยสัปดาห์ที่ ๑ – ๔ พัฒนาความพร้อมทางด้านร่างกาย/ฝึกระเบียบ/เสริมสร้างวินัย สัปดาห์ที่ ๕ พัฒนาความพร้อมด้านจิตใจ/การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม สัปดาห์ที่ ๖ – ๙ เตรียมความพร้อมด้านอาชีพ/การฝึกทักษะอาชีพอิสระ/การฝึกทักษะอาชีพระยะสั้น สัปดาห์ที่ ๑๐ – ๑๒ เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป การวางแผนทางการเงิน

การให้คำปรึกษา ทักษะชีวิตการให้ข้อมูลหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือหลังพ้นโทษและการเตรียมความพร้อมด้านครอบครัวและชุมชน ทัณฑสถานหญิงชลบุรี ได้ดำเนินการฝึกอบรมผู้ต้องขังสำเร็จตามหลักสูตรฯ ซึ่งในระหว่างการฝึกอบรม ได้รับความร่วมมือจากวิทยากรภายนอกต่างๆ เข้ามาอบรมให้ความรู้กับผู้ต้องขัง อาทิ ศูนย์ฝึกนักศึกษาทหาร มทบ. ๑๔ สำนักงานอัยการจังหวัดชลบุรี สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ๒ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี สำนักงานพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี ธนาคารออมสิน

บริษัท สยามเด็นโช่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด บริษัทอมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด ประธานชมรมAlt For One Thailand มูลนิธิธรรมประเสริฐ (สานฝัน ปันโอกาส) นายภาณพ ศิรินสาร ตลอดจนผู้นำชุมชนตำบลบ้านปึก (กำนันเกษม อินทโชติ) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๐ คน
ในการฝึกอบรมตลอดระยะเวลา ๑๒ สัปดาห์ ทำให้ผู้ต้องขังได้รับการเตรียมตัวมีความพร้อมด้านร่างกาย มีความแข็งแรง อดทน รู้รักสามัคคี มีความเข้มแข็งในด้านจิตใจ สามารถหลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดซ้ำ มีความพร้อมทางด้านอาชีพ และพร้อมที่จะเป็นคนดีกลับคืนสู่สังคม

 

 

 

ขอบคุณที่มา : รุ่งนักข่าว