บรรยากาศ ด่านท่าจอด จ.ตราด หลังมีคำสั่งประกาศปิดเมือง เหตุพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก 

ข่าวนกกระจอก
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

บรรยากาศ ด่านท่าจอด จ.ตราด หลังมีคำสั่งประกาศปิดเมือง เหตุพื้นที่ติดต่อใกล้เคียง มีผู้ป่วยติดเชื้อจำนวนมาก

วันที่ 4 เมษายาน 2563 บริเวณด่านท่าจอด อ.เขาสมิง จ.ตราด บรรยากาศ หลังจากทาง จังหวัดตราดได้ออกคำสั่ง เรื่องมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID -19  โดยที่สถานการณ์ปัจจุบันซึ่งมีการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 COVID -19 อย่างรุนแรงในประเทศไทยและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดตราด มีผู้ป่วยติดเชื้ออยู่เป็นจำนวนมาก ถึงแม้ขณะนี้จังหวัดตราดยังไม่มีผู้ป่วย

แต่หากยังมีการเดินทางข้ามจังหวัดโดยไม่มีความจำเป็น จะทำให้การแพร่เชื้อของโรค แพร่ขยาย ลุกลาม เพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนำมาซึ่งความเสียหายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ และชีวิตของประชาชนอย่างร้ายแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการระงับยับยั้งความเสียหายร้ายแรงที่เกิดแก่สาธารณชน หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ตามมติที่ประชุม เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563

จึงมีคำสั่งห้ามบุคคลทั่วไปเดินทางเข้ามาในเขตพื้นที่จังหวัดตราด เว้นแต่ บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อพบแพทย์ การรักษาพยาบาล ปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกู้ชีพกู้ภัย การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้ ATM โทรคมนาคมและไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งสินค้าเพื่อการอุปโภค-บริโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาล ตามความจำเป็น หรือการเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งต่างๆของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป ทั้งนี้ผู้ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

โดยบรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ ถึงแม้จะมีประกาศจากทางจังหวัดออกมาแล้ว ก็ยังพบว่า ยังมีผู้ที่เดินทางเข้ามายังจังหวัดตราด เป็นจำนวนมาก ในส่วนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดเดินทางไปไหนมาไหนได้ในจังหวัดตราด ภายใต้มาตรการสวมใส่หน้ากากอนามัย ขยันล้างมือ เว้นระยะห่าง ระวังตัวเอง

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา : สุนิสา สังข์ทอง/ ธนเดช เดชะเทศ จ.ตราด