กฟภ.ตราด ส่งมอบฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการ “PEA รักษ์น้ำ สร้างฝาย” ให้กับชาวบ้านตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด 

(21 ก.ค. 63) นายปฏิค

Read more

พระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ &

Read more